Warunki

1. WPROWADZENIE – O NAS

CST FINANCIAL SERVICES LTD (zwana dalej „Spółką”) to licencjonowany dostawca usług świadczący usługi inwestycyjne i usługi pomocnicze zdefiniowane w niniejszej Umowie za pomocą swojego elektronicznego systemu internetowego (zwanego dalej „Platformami transakcyjnymi”).

CST FINANCIAL SERVICES LTD posiada upoważnienie i podlega nadzorowi Międzynarodowej Komisji ds. Usług Finansowych („IFSC”) na mocy licencji nr IFSC/60/377/TS/17. Siedziba Spółki znajduje się pod adresem: 35 Barrack Road, Third Floor, Belize City, Belize. Spółka świadczy usługi inwestycyjne wyłącznie na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

Niniejsza Umowa reguluje stosunek pomiędzy Klientem a Spółką. Niniejsza Umowa jest umową zawieraną na odległość podlegającą prawu Belize rodzącą takie same prawa i obowiązki jak umowa należycie podpisana. Jeśli Klient chciałby posiadać podpisaną Umowę, powinien wydrukować 2 (dwa) egzemplarze i wysłać je Spółce, po czym Spółka opatrzy je podpisem i pieczęcią oraz odeśle jeden egzemplarz Klientowi.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania w dowolnym momencie zmian niniejszej Umowy, o których zawiadomimy Cię pocztą elektroniczną lub na stronie internetowej Spółki. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy nie mają zastosowania do transakcji zawartych przed datą wejścia zmian w życie, chyba że wyraźnie postanowiono inaczej. Jeśli nie akceptujesz wprowadzonych zmian, możesz wypowiedzieć Umowę zgodnie z art. 23 poniżej.

2. KOMUNIKACJA ZE SPÓŁKĄ

Możesz skontaktować się z nami pisemnie, drogą elektroniczną (w tym za pomocą faksu), wysyłając maila, itp. lub telefonicznie. Wszelka komunikacja powinna odbyć się w języku angielskim oraz dokumenty i inne informacje, które od nas otrzymasz będą w języku angielskim. Jednakże, dla Twojej wygody i w niektórych przypadkach, postaramy się udostępnić komunikację w innych językach. Akceptując i zgadzając się z Warunkami i Zasadami tej Umowy, akceptujesz następujące Warunki i Zasady oraz wszelkie warunki zamieszczone na oficjalnej stronie firmy (www.opteck.biz).

Spółka może wykorzystywać wszelkie idee, koncepcje, know-how, techniki lub informacje zawarte w Twoich komunikatach w dowolnym celu, w tym m.in. do rozwoju i sprzedaży produktów. Spółka monitoruje Twoje komunikaty dla celów oceny jakości otrzymywanej usługi, przestrzegania przez Ciebie niniejszej Umowy, bezpieczeństwa strony internetowej lub innych celów. Przyjmujesz do wiadomości, że takie monitorowanie nie uprawnia Cię do wystąpienia z jakimkolwiek powództwem ani nie nadaje Ci innych praw w związku ze sposobem monitorowania Twoich komunikatów przez Spółkę.

3. KRYTERIA DOSTĘPNOŚCI USŁUG

Usługi są dostępne i zastrzeżone wyłącznie dla osób fizycznych lub podmiotów, które zawarły wiążącą umowę w świetle prawa obowiązującego w ich kraju zamieszkania. Bez ograniczenia zakresu poniższych warunków, nasze Usługi nie są dostępne dla osób, które nie ukończyły 18. roku życia lub które nie osiągnęły pełnoletności (zwanych dalej „Osobami niepełnoletnimi”). W celu uniknięcia wątpliwości wyłączamy wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek nieautoryzowane korzystanie z naszych Usług przez Osoby niepełnoletnie.

Bez ograniczenia powyższego, nasze Usługi nie są dostępne na obszarach, na których korzystanie z nich jest niezgodne z prawem. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy lub anulowania dostępu do swoich Usług dowolnej osobie według własnego uznania.

W celu uniknięcia wątpliwości możliwość dostępu do naszej strony internetowej nie musi oznaczać, że usługi świadczone przez nas lub czynności wykonywane przez Ciebie za jej pośrednictwem są zgodne z prawem w świetle przepisów, regulacji lub dyrektyw obowiązujących w Twoim kraju zamieszkania.

4. DEFINICJE – INTERPRETACJA

“Rachunek” oznacza indywidualny rachunek transakcyjny prowadzony przez Spółkę dla Klienta i oznaczony unikatowym numerem.

“Kody dostępu” oznaczają nazwę użytkownika i hasło nadane Klientowi przez Spółkę dla celów dostępu do strony internetowej Spółki.

“Umowa” oznacza niniejsze Warunki świadczenia Usług przez Spółkę.

“Obowiązujące przepisy” oznaczają ustawodawstwo IFSC, dyrektywy, okólniki i inne wydane przez IFSC regulacje dotyczące funkcjonowania licencjonowanych dostawców usług oraz wszelkie inne przepisy obowiązujące w danym czasie.

“Saldo” oznacza kwotę utrzymywaną na rzecz Klienta na Rachunku Klienta w danym czasie.

“Dzień roboczy” oznacza dzień inny niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy na Cyprze lub inny dzień wolny od pracy wskazany przez Spółkę na jej stronie internetowej.

“Zezwolenie LSP” oznacza licencję uzyskaną przez Spółkę od IFSC, w jej każdoczesnym brzmieniu, określającą zakres usług inwestycyjnych i usług pomocniczych, które Spółka jest upoważniona świadczyć.

“Strona internetowa Spółki” oznacza stronę internetową: opteck.biz

“CFD” oznacza „transakcję opartą na różnicach kursowych” i składa się z umowy (kontraktu) w zakresie wymiany różnicy wartości określonej waluty, akcji towarowej lub indeksu pomiędzy czasem otwarcia kontraktu i czasem jego zamknięcia. Zyski lub straty powstają zależnie od tego, jak zmieniają się ceny powiązanych instrumentów względem ceny ustalonej w chwili podpisywania kontraktu.

“IFSC” oznacza Międzynarodową Komisję ds. Usług Finansowych.

“Realizacja” oznacza realizację zleceń klientów na platformie transakcyjnej Spółki, gdy Spółka działa w charakterze Agenta w odniesieniu do transakcji Klienta.

“FATCA” jest akronimem od Foreign Account Tax Compliance Act (Ustawy o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych).

“FFI” jest akronimem od Foreign Financial Institution (Zagranicznej instytucji finansowej).

“Rynki finansowe” oznaczają międzynarodowe rynki finansowe, na których kursy wymiany instrumentów finansowych są określane w transakcjach wielostronnych.

“Instrumenty finansowe” oznaczają dowolne instrumenty finansowe oferowane przez Spółkę, zdefiniowane jako takie na mocy obowiązujących przepisów prawa lub regulacji. Zgodnie z zakresem licencji Spółki są to:

 • Zbywalne papiery wartościowe
 • Instrumenty rynku pieniężnego
 • Jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania
 • Opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward rate i wszelkie inne rodzaje kontraktów związanych z papierami wartościowymi, walutami, stopami procentowymi, obligacjami, wskaźnikami oraz innymi instrumentami finansowymi, które można uregulować bezpośrednio lub gotówką.
 • Opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy foward rate i wszelkie inne rodzaje kontraktów związanych z towarami, które muszą zostać uregulowane gotówką lub gotówką na wniosek jednej ze stron (w przypadku innym niż niedotrzymanie warunków lub innego rodzaju zdarzenia skutkującego rozwiązaniem kontraktu).
 • Opcje, kontrakty terminowe, swapy i wszelkie inne rodzaje kontraktów związanych z towarami, które mogą zostać uregulowane bezpośrednio, pod warunkiem, że obraca się nimi na giełdzie lub MTF.
 • Opcje, kontrakty terminowe, swapy, kontrakty forward i wszelkie inne kontrakty związane z towarami, które można uregulować bezpośrednio i które nie zostały wymienione w punkcie VI i nie są wykorzystywane w celach komercyjnych, które nie zostały opisane w tym punkcie, a które posiadają charakterystykę pochodnej instrumentu finansowego, czyli są obracane na regulowanym prawnie rynku lub MTF, a transakcje zachodzą poprzez uznane systemy rozliczeniowe.
 • Instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego
 • Finansowe kontrakty na różnice kursowe
 • Opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward rate i wszelkie inne pochodne kontraktów związanych ze zmiennymi klimatycznymi, stawkami frachty, regulacjami emisyjnymi, poziomem inflacji oraz innymi oficjalnymi statystykami ekonomicznymi, które należy regulować gotówką, lub mogą zostać tak uregulowane na wniosek jednej ze stron (w przypadku innym niż niedotrzymanie warunków lub innego rodzaju zdarzenia skutkującego rozwiązaniem kontraktu), w tym wszelkie inne pochodne kontraktów związanych z zasobami, prawami, obligacjami, wskaźnikami i miarami, które nie zostały opisane w tym punkcie, a które posiadają charakterystykę pochodnej instrumentu finansowego, czyli są obracane na regulowanym prawnie rynku lub MTF, a transakcje zachodzą poprzez uznane systemy rozliczeniowe.

“MTF” (ang. Multilateral Trading Facility) oznacza wielostronną platformę obrotu.

“Czas pracy (obrotu) Spółki” oznacza okres w czasie tygodnia roboczego, w którym terminal handlowy Spółki umożliwia dokonywanie operacji handlowych. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany tego okresu w stosowny sposób po uprzednim zawiadomieniu o tym Klienta.

“Zlecenie” oznacza wydaną Spółce przez Klienta dyspozycję otwarcia lub zamknięcia pozycji na Rachunku Klienta.

“Usługi” oznaczają uregulowane niniejszą Umową usługi inwestycyjne i usługi pomocnicze świadczone przez Spółkę na rzecz klientów, opisane w art. 5 niniejszej Umowy.

“Transakcja” oznacza dowolny rodzaj transakcji podlegającej niniejszej Umowie i zawartej na Rachunku transakcyjnym (rachunkach transakcyjnych) Klienta, w tym Wpłatę środków, Wypłatę środków, Transakcje otwarte, Transakcje zamknięte oraz wszelkie inne transakcje na dowolnych instrumentach finansowych.

“Osoba podlegająca zgłoszeniu w Stanach Zjednoczonych” - zgodnie z Ustawą FATCA Osobą podlegającą zgłoszeniu w Stanach Zjednoczonych jest:

 • Obywatel amerykański (w tym posiadający podwójne obywatelstwo)
 • Obcokrajowiec będący rezydentem Stanów Zjednoczonych dla celów podatkowych
 • Krajowa spółka osobowa
 • Krajowa spółka kapitałowa
 • Masa majątkowa inna niż zagraniczna masa majątkowa
 • Zarząd powierniczy, jeżeli:
  • sąd w Stanach Zjednoczonych jest w stanie sprawować zasadniczy nadzór nad zarządem powierniczym
  • jedna lub większa liczba osób podlegających obowiązkowi podatkowemu w Stanach Zjednoczonych jest upoważniona do kontrolowania wszystkich istotnych decyzji zarządu powierniczego
  • każda inna osoba niebędąca osobą zagraniczną

Zwracamy uwagę, że Spółka nie akceptuje klientów będących Osobami podlegającymi zgłoszeniu w Stanach Zjednoczonych.

W niniejszej Umowie, tam gdzie powyższe definicje mają zastosowanie, wyrażenia w liczbie pojedynczej obejmują również liczbę mnogą i vice versa, a odniesienia do osób fizycznych obejmują również osoby prawne i vice versa. Wyrażenia w jednym rodzaju gramatycznym obejmują również wszystkie pozostałe rodzaje gramatyczne, a odniesienia do „artykułów” „punktów” i „załączników” są odniesieniami do artykułów i punktów niniejszej Umowy oraz załączników do niniejszej Umowy.

Nagłówki artykułów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie wpływają na interpretację Umowy. Odniesienia do przepisów prawa lub regulacji obejmują odniesienia do takich przepisów lub regulacji w ich każdoczesnym brzmieniu, z uwzględnieniem późniejszych zmian, uzupełnień lub ponownych sformułowań.

5. ŚWIADCZENIE USŁUG

Poniżej przedstawiono wykaz usług inwestycyjnych, które Spółka jest upoważniona świadczyć zgodnie z Zezwoleniem LSP i które podlegają niniejszej Umowie:

 • Przyjmowanie i przekazywanie zleceń w odniesieniu do Instrumentów finansowych objętych zakresem upoważnienia
 • Realizacja zleceń na rzecz klientów

Ponadto Spółka świadczy następujące usługi pomocnicze:

 • Przechowywanie Instrumentów finansowych i administrowanie nimi, w tym sprawowanie pieczy i świadczenie usług powiązanych
 • Udzielanie inwestorom pożyczek lub kredytów w celu umożliwienia zawarcia transakcji na jednym lub większej liczbie Instrumentów finansowych, gdy spółka udzielająca pożyczki lub kredytu jest zaangażowana w transakcję
 • Usługi wymiany walut w związku ze świadczeniem usług inwestycyjnych

Należy zauważyć, że Spółka wyłącznie realizuje Zlecenia i nie udziela porad w zakresie zasadności danych Transakcji lub ich skutków podatkowych.

Klient przyjmuje pełną odpowiedzialność za strategię inwestycyjne, transakcje lub inwestycje, koszty podatkowe oraz skutki zawieranych transakcji; Spółka nie odpowiada za powyższe, dlatego nie należy opierać się na Spółce w powyższym zakresie.

Jeśli Spółka udziela ogólnych rekomendacji transakcyjnych bądź zamieszcza komentarze rynkowe lub inne informacje w swoich newsletterach lub na stronie internetowej:

 • Mają one charakter incydentalny wobec Twojego stosunku handlowego ze Spółką. Są one udzielane/zamieszczane wyłącznie w celu umożliwienia Ci podejmowania własnych decyzji inwestycyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej.
 • Jeśli dokument zawiera ograniczenie dotyczące osoby lub kategorii osób, dla której jest przeznaczony lub wśród których jest dystrybuowany, Klient zobowiązuje się nie przekazywać go takiej osobie lub kategorii osób.
 • Spółka nie składa żadnych oświadczeń lub zapewnień ani nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności lub kompletności takich informacji ani co do skutków podatkowych Transakcji.
 • Przed wysyłką dokumentu Klient akceptuje, że Spółka mogła wykorzystać informacje, na których jest oparty. Spółka nie składa żadnych oświadczeń co do czasu otrzymania informacji przez Klienta i nie może zagwarantować, że informacje te otrzymasz w tym samym czasie co inni klienci. Opublikowane raporty z badań lub rekomendacje mogą pojawić się w jednym lub większej liczbie serwisów informacyjnych.

Godziny pracy Spółki to od 00:01 GMT w niedzielę do 23:59 GMT w piątek, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, o których Spółka informuje na swojej stronie internetowej. Spółka zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zmiany godzin pracy według własnego uznania. W takim przypadku strona internetowa Spółki zostanie niezwłocznie zaktualizowana, aby odpowiednio poinformować o tym klientów.

6. INFORMACJE I WYMOGI DOTYCZĄCE OTWIERANIA RACHUNKÓW

Przy rejestracji w celu uzyskania dostępu do powyższych Usług Spółka w ramach procedury otwarcia rachunku prosi o podanie określonych danych identyfikujących. Potwierdzasz swój zamiar udostępnienia Spółce określonych prywatnych informacji wykorzystywanych przez Spółkę do potwierdzenia Twojej tożsamości. Informacje te są gromadzone zgodnie z naszymi rygorystycznymi procedurami weryfikacyjnymi mającymi na celu zapobieganie międzynarodowym działaniom w zakresie prania brudnych pieniędzy oraz zapewnienie bezpieczeństwa operacji handlowych naszych klientów i podlegają Polityce prywatności Spółki. Każdy klient może posiadać jedno (1) konto, natomiast jeśli klient otworzy więcej niż jedno (1) konto, firma będzie upoważniona do przeniesienia pieniędzy lub transakcji z jednego konta na drugie, nawet jeśli takie przeniesienie będzie wymagało zamknięcia jakichkolwiek transakcji na koncie, z którego nastąpiło przeniesienie.

Jeśli rejestrujesz się jako podmiot prawny, niniejszym oświadczasz, że jesteś upoważniony do zawarcia niniejszej Umowy w imieniu tego podmiotu. Powierzone dane Spółka traktuje ze starannością, zgodnie z informacjami udzielonymi w ramach procesu rejestracji i zgodnie z Polityką prywatności.

Dokonując rejestracji, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie wszystkich lub części udzielonych informacji dotyczących Twojego rachunku transakcyjnego, zawieranych na nim transakcji oraz interakcji ze Spółką na rzecz Spółki. Wszystkie interakcje ze Spółką są zachowywane przez Spółkę dla celów ewidencyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i mogą być wykorzystane przez Spółkę w przypadku sporu pomiędzy Klientem a Spółką bądź na żądanie IFSC lub innego właściwego organu.

7. GWARANCJE KLIENTA

Oświadczasz, potwierdzasz i gwarantujesz, że wszelkie środki pieniężne przekazywane Spółce w celach obrotu należą wyłącznie do Ciebie i są wolne od wszelkich zastawów lub innych obciążeń. Ponadto wszelkie środki pieniężne przekazywane przez Ciebie Spółce nie pochodzą w żaden sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z działań lub zaniechań sprzecznych z prawem bądź z przestępstwa.

Działasz we własnym imieniu i nie jesteś przedstawicielem ani powiernikiem osoby trzeciej, chyba że okazałeś – w sposób satysfakcjonujący dla Spółki – dokument lub pełnomocnictwo upoważniające Cię do działania jako przedstawiciel lub powiernik osoby trzeciej.

Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że jeżeli Spółka posiada dowody wystarczające do wykazania, że określone otrzymane przez Ciebie kwoty, zgodnie z powyższą klasyfikacją, pochodzą z działań sprzecznych z prawem lub z przestępstwa bądź należą do osoby trzeciej, Spółka zastrzega sobie prawo do zwrotu tych kwot na rzecz nadawcy płatności, tj. Ciebie lub faktycznego właściciela podmiotu prawnego. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że Spółka może odwrócić Transakcje zawarte na Rachunku transakcyjnym i może rozwiązać niniejszą Umowę. W takim przypadku Spółka zastrzega sobie prawo do wytoczenia Ci powództwa w celu zabezpieczenia się i pokrycia strat i może dochodzić odszkodowania za szkody wyrządzone Spółce na skutek takiego zdarzenia.

Oświadczasz, że – w przypadku osoby fizycznej – ukończyłeś 18. (osiemnasty) rok życia lub – w przypadku osoby prawnej – posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych wymaganą do zawarcia niniejszej Umowy.

Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że wszystkie transakcje dotyczące obrotu Instrumentami finansowymi będą zawierane wyłącznie na Platformach transakcyjnych dostarczanych przez Spółkę i że Instrumenty finansowe nie podlegają przeniesieniu na żadną inną Platformę transakcyjną.

Gwarantujesz autentyczność i ważność wszelkich dokumentów przekazywanych Spółce. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że Spółka nie jest w stanie udzielać Ci porad prawnych lub zapewnień w odniesieniu do korzystania przez Ciebie z Usług i nie składa żadnych oświadczeń co do zgodności Usług z prawem w Twojej jurysdykcji.

Bez ograniczenia powyższego Spółka, regulowana firma inwestycyjna, jest zobowiązana do przestrzegania przepisów Ustawy FATCA na mocy Umowy międzynarodowej pomiędzy Belize a Stanami Zjednoczonymi i podjęła wszelkie uzasadnione działania mające na celu zapewnienie zgodności z tymi przepisami. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że Spółka jako Zagraniczna instytucja finansowa jest zobowiązana do ujawniania informacji na temat Osób podlegających zgłoszeniu w Stanach Zjednoczonych właściwym organom, zgodnie z wymogami informacyjnymi wynikającymi z Ustawy FATCA. Możesz zwrócić się do Spółki o udzielenie dodatkowych informacji lub wyjaśnień przed zaakceptowaniem warunków.

8. OBRÓT ELEKTRONICZNY

Spółka zapewni Ci Kody dostępu pozwalające na uzyskanie dostępu online do strony internetowej Spółki lub do platform transakcyjnych, umożliwiając Ci składanie zleceń na dowolne Instrumenty finansowe oferowane przez Spółkę i zawieranie Transakcji ze Spółką. Ponadto będziesz mógł prowadzić obrót na Platformach transakcyjnych Spółki za pośrednictwem Spółki na komputerze osobistym, smartfonie lub innym podobnym urządzeniu z połączeniem internetowym. W tym zakresie przyjmujesz do wiadomości, że Spółka może – według własnego uznania – wypowiedzieć Ci dostęp do systemów Spółki w celu ochrony zarówno interesów Spółki, jak i Twoich interesów, oraz w celu zapewnienia skuteczności i efektywności systemów.

Zobowiązujesz się przechowywać Kody dostępu w bezpiecznym miejscu wybranym przez siebie według własnego uznania i nie ujawnić ich osobom trzecim. Nie będziesz podejmować i będziesz unikać podejmowania wszelkich działań, które potencjalnie mogłyby umożliwić niedozwolony lub nieautoryzowany dostęp do Platform transakcyjnych lub wykorzystywanie ich w niedozwolony lub nieautoryzowany sposób.

Zobowiązujesz się nie podejmować prób wykorzystywania Platform transakcyjnych do uzyskiwania nielegalnych zysków lub usiłowania uzyskania zysków poprzez wykorzystanie opóźnień serwera lub stosowanie takich praktyk, jak manipulowanie ceną, zawieranie transakcji w czasie opóźnień (lag trading), manipulowanie czasem.

Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania na stronie internetowej wynikające z wykorzystania Twoich danych rejestracyjnych. Jeśli podejrzewasz, że ktoś wykorzystał lub wykorzystuje Twoje dane rejestracyjne, nazwę użytkownika lub hasło w celu uzyskania dostępu do Usług bez Twojej autoryzacji, należy niezwłocznie zawiadomić o tym Spółkę. Jesteś zobowiązany do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu zachowania Kodów dostępu w tajemnicy i wyłącznie dla siebie, i ponosisz odpowiedzialność za wszelkie Zlecenia otrzymane przez Spółkę z Twojego Rachunku transakcyjnego z wykorzystaniem Twoich Kodów dostępu. Ponadto wszelkie Zlecenia otrzymane przez Spółkę zostaną uznane za otrzymane od Ciebie. Jeśli osoba trzecia została ustanowiona Twoim umocowanym przedstawicielem upoważnionym do działania w Twoim imieniu, ponosisz odpowiedzialność za wszystkie Zlecenia złożone z wykorzystaniem hasła do Rachunku przedstawiciela.

Jeśli otworzyłeś więcej niż jeden (1) Rachunek transakcyjny, Spółka ma prawo uznać te rachunki za jeden i traktować je jako jeden. Spółka ma prawo przenosić środki pieniężne lub transakcje z jednego rachunku na inny, nawet jeśli będzie to wymagało zamknięcia transakcji na rachunku, z którego środki lub transakcje są przenoszone.

Ponosisz odpowiedzialność za monitorowanie swojego Rachunku i jesteś zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Spółki w przypadku utraty Kodów dostępu lub wykorzystania ich przez nieupoważnioną osobę trzecią. Ponadto zobowiązujesz się do niezwłocznego zawiadomienia Spółki o nieotrzymaniu wiadomości potwierdzającej otrzymanie lub wykonanie Zlecenia, dokładnego potwierdzenia realizacji, informacji o saldzie na Twoim Rachunku, historii transakcji lub zleceń, a także o otrzymaniu potwierdzenia otrzymania Zlecenia, którego nie złożyłeś.

Przyjmujesz do wiadomości, że Spółka może nie podjąć działań na podstawie Zleceń przekazanych Spółce drogą elektroniczną innych niż Zlecenia przekazane Spółce za pomocą wskazanych środków elektronicznych, takich jak Platforma transakcyjna, a Spółka nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności z tytułu niepodjęcia działań na podstawie takich Zleceń.

Zobowiązujesz się korzystać z oprogramowania opracowanego przez osoby trzecie, w tym – bez ograniczenia ogólnego charakteru powyższego – przeglądarki obsługującej protokoły bezpieczeństwa danych kompatybilne z protokołami wykorzystywanymi przez Spółkę. Ponadto zobowiązujesz się do przestrzegania określonej przez Spółkę procedury dostępu (logowania) obsługującej takie protokoły.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieautoryzowanego dostępu do informacji, w tym m.in. adresów elektronicznych lub danych osobowych, w trakcie wymiany tych danych pomiędzy Tobą a Spółką lub inną osobą korzystającą z Internetu lub innej sieci bądź środków elektronicznych.

Firma nie odpowiada za przerwy w zasilaniu lub awarie uniemożliwiające korzystanie z systemu oraz/lub platformy handlowej i nie może odpowiadać za niewywiązanie się ze zobowiązań niniejszej umowy na skutek awarii elektryczności lub połączenia sieciowego.

Ponadto firma zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do użytkownika o podanie instrukcji dotyczących jego transakcji, w inny sposób, który może być odpowiedni

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Ciebie na skutek błędów transmisji, wad technicznych, nieprawidłowego funkcjonowania, niezgodnej z prawem ingerencji w sprzęt sieciowy, przeciążenia sieci, wirusów, błędów systemu, opóźnień w realizacji zleceń, złośliwego blokowania dostępu przez osoby trzecie, nieprawidłowego funkcjonowania Internetu, zakłóceń lub innych nieprawidłowości po stronie dostawców Internetu. Przyjmujesz do wiadomości, że dostęp do systemów elektronicznych / platform transakcyjnych może być ograniczony lub mogą być one niedostępne ze względy na takie błędy systemu, i że Spółka zastrzega sobie prawo, po uprzednim zawiadomieniu Cię, do wstrzymania dostępu do systemów elektronicznych / platform transakcyjnych z tej przyczyny.

Spółka ma prawo, jednostronnie i ze skutkiem natychmiastowym, zawiesić lub trwale zablokować możliwość korzystania z Usług elektronicznych lub ich części, bez uprzedniego zawiadomienia, jeśli uzna to za niezbędne lub stosowne, np. ze względu na niezgodność z Obowiązującymi przepisami, naruszenie którychkolwiek postanowień niniejszej Umowy, Naruszenie zobowiązań (zdefiniowane w art. 23 niniejszej Umowy), problemy z siecią, awarie lub przerwy w dostawach energii elektrycznej, prace konserwacyjne lub ochronę Klienta w przypadku naruszenia zabezpieczeń. Ponadto korzystanie z usługi może zostać wypowiedziane automatycznie po wypowiedzeniu (z jakiejkolwiek przyczyny) dowolnej udzielonej Spółce licencji dotyczącej danej usługi lub niniejszej Umowy. Korzystanie z usługi może zostać wypowiedziane niezwłocznie, jeśli usługa zostanie wycofana przez rynek lub jeśli Spółka jest zobowiązana do jej wycofania na mocy Obowiązujących przepisów.

9. DANE FINANSOWE

Poprzez jedną lub większą liczbę swoich Usług Spółka udostępnia Ci bogate zasoby danych finansowych generowanych wewnętrznie lub przez swoich agentów, dostawców lub partnerów (zwanych dalej „Dostawcami zewnętrznymi”). Dane te obejmują m.in. dane dotyczące rynku finansowego, kwotowania i wiadomości, opinie analityków, raporty badawcze, wykresy i inne dane (zwane dalej „Danymi finansowymi”).

Dane finansowe prezentowane na stronie internetowej Spółki nie stanowią zamierzonej porady inwestycyjnej. Spółka i jej Dostawcy zewnętrzni nie gwarantują dokładności, terminowości, kompletności lub poprawnej kolejności danych finansowych lub rezultatów wykorzystania takich danych finansowych. Dane finansowe mogą szybko stać się niewiarygodne z wielu przyczyn, w tym m.in. z powodu zmian warunków rynkowych lub okoliczności ekonomicznych.

Ponosisz odpowiedzialność za weryfikację wiarygodności danych prezentowanych na stronie internetowej Spółki oraz ich odpowiedniości dla Twoich potrzeb. Wyłącza się wszelką odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń, szkód lub strat spowodowanych przez dane prezentowane na stronie internetowej Spółki lub dane, do których odniesienie zamieszczono na stronie internetowej Spółki.

10. ZLECENIA – DYSPOZYCJE I PODSTAWA REALIZACJI

Przyjmowanie Zleceń i realizacja Transakcji

Zlecenia można składać za pośrednictwem platformy transakcyjnej Spółki. Po otrzymaniu dyspozycji lub Zleceń przez Spółkę takie dyspozycje lub Zlecenia nie mogą zostać odwołane bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, której Spółka może udzielić lub odmówić według własnego uznania.

Klient składa żądanie rynkowe po cenach prezentowanych na terminalu/platformie, po czym wszczynany jest proces realizacji. Ze względu na wysoką zmienność na rynku oraz połączenie internetowe pomiędzy terminalem klienta a serwerem ceny żądane przez klienta i aktualna cena rynkowa mogą ulec zmianie w trakcie procesu.

Klient ma prawo udzielić osobie trzeciej (przedstawicielowi) pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu we wszystkich stosunkach handlowych ze Spółką. Pełnomocnictwo należy dostarczyć Spółce wraz ze wszystkimi dokumentami identyfikacyjnymi przedstawiciela. Jeśli nie oznaczono terminu ważności pełnomocnictwa, zostanie ono uznane za ważne do chwili wypowiedzenia go przez klienta w formie pisemnej.

Spółka podejmuje zasadne działania w celu niezwłocznej realizacji zleceń, ale przyjmując Twoje zlecenia Spółka nie oświadcza ani nie zapewnia, że realizacja takiego zlecenia będzie możliwa ani że możliwa będzie realizacja zlecenia zgodnie z Twoją dyspozycją. Jeśli Spółka napotka na istotne trudności w realizacji zlecenia na Twoją rzecz, np. ze względu na zamknięcie rynku, brak płynności instrumentów finansowych lub inne warunki rynkowe, Spółka niezwłocznie Cię o tym zawiadomi.

Zlecenia mogą być składane, realizowane, zmieniane lub usuwane wyłącznie w godzinach pracy (obrotu) i pozostają skuteczne do kolejnej sesji obrotu. Twoje zlecenie musi być ważne i zgodne ze wskazanym rodzajem i ramami czasowymi danego Zlecenia. Jeśli termin ważności Zlecenia nie jest określony, Zlecenie jest ważne przez czas nieokreślony.

Spółka nagrywa rozmowy telefoniczne bez uprzedniego zawiadomienia (chyba że wymagają tego Obowiązujące przepisy) w celu zapewnienia należytego zapisu istotnych warunków Transakcji lub zlecenia złożonego przez klienta lub innych istotnych informacji dotyczących transakcji. Nagrania stanowią własność Spółki, a Klient akceptuje je jako dowód swoich zleceń lub dyspozycji.

Spółka może zobowiązać Cię do ograniczenia liczby otwartych pozycji w danym czasie i może według własnego uznania zamknąć jedną lub większą liczbę Transakcji w celu zapewnienia przestrzegania limitów dotyczących dozwolonej liczby pozycji. Zostaniesz poinformowany o takich limitach z wyprzedzeniem za pośrednictwem Strony internetowej lub platform transakcyjnych Spółki.

Jeśli instrument bazowy danego Instrumentu finansowego zostanie obciążony ryzykiem specyficznym skutkującym przewidywanym spadkiem wartości, Spółka zastrzega sobie prawo do wycofania danego Instrumentu finansowego ze swojej platformy transakcyjnej.

Spółka ma prawo do ustalenia limitów kontrolnych w odniesieniu do Twoich zleceń według własnego uznania. Takie limity mogą być zmieniane, usuwane lub dodawane i mogą obejmować m.in.:

 • środki kontroli nad maksymalną kwotą i wielkością zlecenia;
 • środki kontroli nad systemami elektronicznymi lub platformami transakcyjnymi mające na celu np. weryfikację Twojej tożsamości podczas przyjmowania zlecenia; lub
 • wszelkie inne limity, parametry lub środki kontroli, których wdrożenie Spółka uzna za konieczne zgodnie z Obowiązującymi przepisami.

Mogą obowiązywać ograniczenia dotyczące liczby Transakcji zawieranych jednego dnia lub łącznej wartości takich Transakcji. Przyjmujesz do wiadomości, że niektóre rynki nakładają ograniczenia dotyczące rodzajów zleceń, jakie mogą być bezpośrednio przesyłane do ich elektronicznych systemów obrotu. Tego rodzaju zlecenia są czasem nazywane „zleceniami syntetycznymi”. Przesyłanie zleceń syntetycznych na rynek zależy od dokładnego i terminowego otrzymywania cen lub kwotowań z odnośnego rynku lub od odnośnego dostawcy danych rynkowych. Przyjmujesz do wiadomości, że rynek może anulować zlecenie syntetyczne przy aktualizacji swoich systemów, że takie zlecenie może zostać usunięte z tablicy transakcji i że takie zlecenie składasz na własne ryzyko. Szczegóły na temat ograniczeń/limitów dotyczących Transakcji zawieranych za pośrednictwem systemów elektronicznych lub platform transakcyjnych Spółki są dostępne na stronie internetowej Spółki.

Polityka realizacji zleceń

Spółka podejmie wszelkie zasadne działania w celu uzyskania najlepszego możliwego rezultatu dla swoich klientów. Polityka Spółki w zakresie najlepszej możliwej realizacji w ogólnym zarysie przedstawia jak zlecenia są realizowane i jakie czynniki mogą wpływać na realizację transakcji na instrumencie finansowym. Potwierdzasz, że zapoznałeś się z Polityką najlepszej możliwej realizacji zleceń przedstawioną Ci w procesie rejestracji i zamieszczoną na stronie internetowej Spółki i że zrozumiałeś i akceptujesz jej treść.

Akceptujesz, że Spółka może zrealizować zlecenie na Twoją rzecz poza rynkiem regulowanym lub MTF i że Polityka Spółki w zakresie najlepszej możliwej realizacji zleceń nie będzie miała zastosowania, jeśli złożysz konkretną dyspozycję. Wszystkie zlecenia klientów będą realizowane przez CST Financial Services, należycie upoważnionego animatora rynku.

11. POTWIERDZENIA

Potwierdzenia wszystkich Transakcji zawartych na Twoim Rachunku transakcyjnym w dniu obrotu będą dostępne na Twoim Rachunku online na Platformie transakcyjnej niezwłocznie po zawarciu transakcji. Ponosisz odpowiedzialność za informowanie Spółki o wszelkich nieprawidłowych potwierdzeniach. O ile nie zawierają oczywistych błędów, potwierdzenia mają charakter ostateczny i wiążący, chyba że zgłosisz sprzeciw w formie pisemnej w terminie 7 (siedmiu) Dni roboczych. Możesz złożyć wniosek o przesyłanie miesięcznego lub kwartalnego wyciągu z Rachunku pocztą elektroniczną, ale Spółka nie jest zobowiązana dostarczać Ci papierowego wyciągu z Rachunku. Wyciąg z Rachunku może zostać dostarczony na koszt klienta.

Masz prawo do upoważnienia osoby trzeciej do składania dyspozycji lub Zamówień lub załatwiania innych spraw dotyczących niniejszej Umowy, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia Spółki o wykonywaniu takiego prawa przez osobę trzecią oraz zatwierdzenia takiej osoby przez Spółkę i spełnienia wszystkich warunków określonych przez Spółkę.

W przypadku upoważnienia osoby trzeciej zgodnie z powyższym, postanawia się, że jeśli chcesz odwołać upoważnienie, jesteś zobowiązany do poinformowania Spółki o takiej decyzji w formie pisemnej. W każdym innym przypadku Spółka uzna, że upoważnienie jest ważne i będzie kontynuować przyjmowanie dyspozycji lub Zleceń składanych przez osobę upoważnioną w Twoim imieniu.

12. CENY

Spółka będzie kwotować ceny, po których jest gotowa zawierać z Tobą transakcje. Za wyjątkiem przypadków, gdy:

 • Spółka wykonuje swoje prawo do zamknięcia Transakcji; lub
 • Transakcja zostaje zamknięta automatycznie,

to Ty decydujesz czy chcesz zawrzeć Transakcję po cenie kwotowanej przez Spółkę. Ceny stosowane przez Spółkę są określane przez Spółkę w sposób wskazany w załączonych warunkach.

Każda cena obowiązuje i może zostać wykorzystana do wydania dyspozycji przed jej wygaśnięciem lub, jeżeli dotyczy, przed chwilą jej wycofania przez Spółkę na innej podstawie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Później cena nie może zostać wykorzystana do wydania dyspozycji. Każda cena jest dostępna do wykorzystania do wydania dyspozycji zawarcia transakcji, której kwota główna nie może przekroczyć górnego limitu określonego przez Spółkę. Przyjmujesz do wiadomości, że ceny i maksymalne kwoty mogą różnić się od cen i maksymalnych kwot oferowanym innym klientom Spółki i mogą zostać wycofane lub zmienione bez wcześniejszego zawiadomienia. W dowolnym momencie Spółka może, według własnego uznania i bez uprzedniego zawiadomienia, niezwłocznie zaprzestać dostarczania cen dla części lub dla wszystkich par walutowych i dla części lub dla wszystkich dat waluty.

Jeśli Spółka kwotuje cenę, warunki rynkowe mogą ulec zmianie pomiędzy chwilą wysyłki kwotowania a chwilą realizacji zlecenia. Taka zmiana może być dla Ciebie korzystna lub niekorzystna. Ceny, które mogą być kwotowane lub wykorzystywane do zawierania transakcji przez innych animatorów rynku lub osoby trzecie, nie mają zastosowania do transakcji pomiędzy Spółką a Klientem.

13. ODMOWA REALIZACJI ZLECEŃ

Spółka ma prawo, w dowolnym momencie, z dowolnej przyczyny, bez uprzedniego zawiadomienia lub uzasadnienia i według własnego uznania, odmówić realizacji Zlecenia, w tym w następujących przypadkach:

 • Jeśli nie dostarczysz Spółce dokumentów żądanych od Ciebie dla celów identyfikacji klienta lub innych celów.
 • Jeśli Spółka podejrzewa, że dostarczone dokumenty mogą być fałszywe lub podrobione bądź ma wątpliwości co do ich autentyczności.
 • Jeśli nie masz wystarczających środków pieniężnych na swoim Rachunku.
 • Jeśli Spółka otrzyma informacje, iż Twoja karta kredytowa lub debetowa (lub inna wykorzystywana metoda płatności) została zgubiona lub skradziona.
 • Jeśli Spółka uważa, że istnieje ryzyko obciążenia zwrotnego.
 • Jeśli Spółka ma wystarczające podstawy, aby podejrzewać, że realizacja Zlecenia stanowi część próby manipulowania rynkiem, zawierania transakcji z wykorzystaniem informacji niejawnych, prania brudnych pieniędzy lub może potencjalnie zaszkodzić w jakikolwiek sposób wiarygodności, efektywności lub płynnemu funkcjonowaniu Platformy transakcyjnej.
 • Jeśli na Twoim Rachunku prowadzonym przez Spółkę lub na Twoim rachunku bankowym nie ma dostępnych środków wystarczających do pokrycia ceny Zlecenia wraz z odnośnymi opłatami i prowizjami niezbędnymi do realizacji transakcji na Platformie transakcyjnej. W przypadku odmowy realizacji zlecenia przez Spółkę taka odmowa nie wpływa na Twoje zobowiązania wobec Spółki ani na prawa Spółki wobec Ciebie lub Twoich aktywów.
 • Jeśli zlecenie jest skutkiem wykorzystania informacji niejawnych (insider trading).

Postanawia się, że odmowa realizacji zlecenia przez Spółkę nie wpływa na Twoje zobowiązania wobec Spółki ani na prawa Spółki wobec Ciebie lub Twoich aktywów.

Oświadczasz, że świadomie nie złożysz żadnego Zlecenia lub dyspozycji, które mogłyby stanowić dla Spółki podstawę do podjęcia działań na podstawie niniejszego artykułu.

14. ANULOWANIE TRANSAKCJI

Spółka ma prawo do anulowania transakcji, jeśli ma wystarczające powody/dowody, aby wierzyć, że doszło do jednego z poniższych zdarzeń:

 • Do transakcji doprowadziło oszustwo / działania niezgodne z prawem,
 • Zlecenie zostało złożone na podstawie cen wyświetlanych na skutek błędów systemu lub nieprawidłowego funkcjonowania systemów Spółki lub jej dostawców zewnętrznych,
 • Spółka nie działała na podstawie Twoich dyspozycji,
 • Transakcja została zrealizowana z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy.
15. ROZLICZENIE TRANSAKCJI

Spółka przystąpi do rozliczenia wszystkich transakcji po ich zrealizowaniu. Nabycie kontraktu finansowego zostaje sfinalizowane po personalizacji kontraktu, obliczeniu premii (lub depozytu zabezpieczającego, w zależności od przypadku) oraz weryfikacji płatności. Przyjmujesz pełną odpowiedzialność własnym majątkiem za należyte rozliczenie każdej transakcji zawartej na Twoim rachunku prowadzonym przez Spółkę.

16. POLITYKA W ZAKRESIE BONUSÓW I PROMOCJI

Firma oferuje serię atrakcyjnych programów Bonusowych dla nowych oraz istniejących Klientów, którzy aktywowali swoje konto handlowe. Bonusy i/lub nagrody pieniężne i/lub promocje ("Bonusy") przyznawane Klientom, są częścią programów promocyjnych Firmy. Bonusy mają ograniczony czas trwania i ich warunki mogą ulec zmianie. W razie zmian dotyczących głównych warunków, Klient zostanie powiadomiony pisemnie. Przed zaakceptowaniem oferty Bonusowej, Klient będzie miał możliwość rozważenia Warunków i Zasad dotyczących każdego Bonusu i w pełni zrozumieć ich schemat, jak również Warunki i Zasady oraz wyrazić zgodę na ewentualne zmiany. W przypadku gdy Klient nie udzieli odpowiedzi w ciągu 7 dni, Firma uzna, iż wyraził on zgodę i akceptuje zmiany.

Klienci nie są zobowiązani do akceptowania Bonusów oferowanych przez Spółkę; wszystkie Bonusy są opcjonalne. Klient może zdecydować, że nie akceptuje Bonusu. W takim przypadku nie obowiązują go warunki dotyczące Bonusu. Akceptując oferowane Bonusy, Klienci zostaną zobowiązani do przestrzegania wytycznych, postanowień i warunków programów bonusowych, jeśli w pełni zrozumieli i zaakceptowali warunki umowy.

Programy bonusowe i promocje są ogłaszane z różnych okazji i dodawane do rachunków transakcyjnych klientów w jednej z poniższych form:

 • Bonus oczekujący – bonus zostanie dodany do „bonusów oczekujących”, a do faktycznego salda na rachunku zostanie dodany po zawarciu określonej liczby transakcji. Bonus nie jest dostępny do obrotu dopóki nie zostanie spełniony wymóg osiągnięcia określonego wolumenu transakcji zgodnie z warunkami Bonusu.

Wolumen transakcji, lokalizację bonusu oraz jego status można sprawdzić w sekcji „Raporty” po zalogowaniu na platformie transakcyjnej. W tym celu inwestor może kliknąć przycisk „Raporty” w prawym górnym rogu strony, następnie przejść do zakładki „Transakcje”.

Wolumen transakcji wymagany do wypłaty bonusu oblicza się poprzez pomnożenie kwoty bonusu przez wskaźnik z zakresu 40-50. Przy obliczaniu wolumenu transakcji uwzględnia się transakcje inwestora, niezależnie od ich rezultatu. W pewnym sensie jest to monitorowanie operacji handlowych inwestora.

Przykładowo: otrzymałeś bonus oczekujący w wysokości 25% Twojej wpłaty. Jeśli wpłaciłeś 300 $, Twój bonus oczekujący wynosi 75 $. Wymagany wolumen transakcji to 40 x 75 $, czyli 3.000 $. Gdy wolumen transakcji osiągnie 3.000 $, 75 $ zostanie dodane do salda na Twoim rachunku i będzie dostępne do wykorzystania.

Należy wspomnieć, że akceptacja i otrzymanie bonusu mogą okazać się przytłaczające ze względu na znaczący zakres, w jakim bonus może poprawić stan rachunku transakcyjnego inwestora. W niektórych przypadkach inwestorzy niewłaściwie wykorzystują szansę, jaką daje im bonus, i dodatkowe środki od razu wydają w całości. W związku z tym każdemu inwestorowi zalecamy śledzenie statusu rachunku i inwestowanie środków z bonusu w sposób ostrożny i odpowiedzialny.

Wszystkie uzupełnienia warunków bonusu przez Spółkę mają charakter ostateczny.

Niniejszym zaprasza się Klientów do korzystania z bonusów w sposób prawidłowy i uczciwy, zgodnie z warunkami niniejszej umowy. Spółka zastrzega sobie prawo do anulowania a nawet zamknięcia rachunku inwestora, jeśli podejrzewa jakąkolwiek formę nadużycia bonusu przez inwestora, w tym z przyczyn określonych w art. 23.

O tym czy doszło do nadużycia lub niedozwolonego wykorzystania platformy lub bonusów decyduje Spółka według własnego uznania.

Wszystkie bonusy i korzyści należy wykorzystać w z góry określonym terminie obowiązywania oferty.

W przypadku nadużycia lub niedozwolonego wykorzystania warunków bonusu Spółka ma prawo cofnąć bonus. W takim przypadku decyzja Spółki ma charakter ostateczny. Wszelkie zmiany warunków bonusów mogą być odwoływane przez Spółkę, o czym Spółka poinformuje na swojej stronie internetowej.

Akceptacja bonusu i jego warunków oraz uznanie rachunku transakcyjnego inwestora kwotą bonusu zobowiązują inwestora do przestrzegania warunków bonusu.

17. ŚRODKI KLIENTÓW

Należące do Ciebie środki pieniężne, które będą wykorzystywane do obrotu, będą przechowywane na rachunku w wybranym przez Spółkę banku lub instytucji finansowej przyjmującej środki od Spółki i będą utrzymywane w imieniu Spółki. Spółka może utrzymywać środki pieniężne na rzecz Klienta w dowolnym banku. System prawny i regulacyjny mający zastosowanie do takiego banku może być inny od system prawnego i regulacyjnego w Belize. W przypadku niewypłacalności lub analogicznego zdarzenia dotyczącego takiego banku Twoje środki mogą być traktowane inaczej niż gdyby były utrzymywane na rachunku w banku w Belize. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewypłacalność, działania lub zaniechania osób trzecich, o których mowa w niniejszym artykule.

Postanawia się, że wszelkie kwoty płatne przez Spółkę na rzecz Klienta będą wypłacane bezpośrednio na rachunek bankowy, którego właścicielem jest Klient. Wnioski o przelew środków są przetwarzane przez Spółkę w terminie określonym na oficjalnej stronie internetowej Spółki, a czas potrzebny na uznanie Twojego rachunku zależy od instytucji prowadzącej rachunek.

Spółka zachowuje prawo do potrącenia wzajemnych należności i może, według własnego uznania, w dowolnym momencie i bez autoryzacji Klienta, potrącać kwoty utrzymywane na Twoją rzecz lub należne Tobie z kwotami Twoich zobowiązań wobec Spółki. O ile Spółka i Klient nie postanowią inaczej w formie pisemnej, niniejsza Umowa nie ustanawia prawa do kredytowania.

Masz prawo wypłacić ze swojego Rachunku środki, które nie są wykorzystywane do pokrycia depozytu zabezpieczającego, bez żadnych zobowiązań i bez zamykania Rachunku.

Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy wypłaty środków, jeśli wniosek o wypłatę środków jest niezgody z określonymi warunkami, o których mowa w niniejszej Umowie, lub odroczyć przetworzenie wniosku, jeśli dostarczona dokumentacja nie jest dla niej satysfakcjonująca.

W przypadku wypłaty środków z rachunku transakcyjnego na wskazany rachunek bankowy wszelkie naliczane opłaty bankowe ponosi Klient. Ponosisz pełną odpowiedzialność za podane Spółce dane płatnicze, a Spółka nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w przypadku podania fałszywych lub niedokładnych danych.

Akceptujesz, że wszelkie kwoty przelewane przez Ciebie na rachunki bankowe Spółki będą deponowane na Twoim rachunku transakcyjnym w dacie waluty otrzymanej płatności i po potrąceniu opłat pobieranych przez instytucję prowadzącą Rachunek bankowy lub innego pośrednika w procesie transakcji. Aby Spółka mogła przyjąć Twoją wpłatę, wymagana jest weryfikacja tożsamości nadawcy i zapewnienie, że osobą wpłacającą środki jesteś Ty. Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione, Spółka zastrzega sobie prawo do zwrotu wpłaconej kwoty netto za pomocą tej samej metody, jaka została wykorzystana do dokonania wpłaty.

Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy wypłaty środków za pomocą danej metody płatności i zasugerowania innej metody płatności, w którym to przypadku należy złożyć nowy wniosek o wypłatę środków. Jeśli Spółka nie jest w pełni usatysfakcjonowana dokumentacją dostarczoną w związku z wnioskiem o wypłatę, Spółka może zażądać dodatkowej dokumentacji, a jeśli to żądanie nie zostanie spełnione, Spółka może odwrócić wniosek o wypłatę środków i wpłacić je z powrotem na Twój rachunek transakcyjny.

Przetworzenie wniosku o wypłatę środków przez Spółkę może zająć do 5 (pięciu) dni roboczych od chwili złożenia wniosku. Po zatwierdzeniu wniosku może upłynąć do 10 (dziesięciu) kolejnych dni zanim środki wpłyną na Twój rachunek – w przypadku opóźnień ze zwrotem środków na kartę kredytową, na które nie mamy wpływu, jesteśmy zobowiązani zbadać sprawę i upewnić się, że podjęto wszelkie kroki w celu szybkiego znalezienia rozwiązania.

Jeśli kwota, która wpłynęła na Rachunek bankowy, zostanie odwrócona przez instytucję prowadzącą Rachunek bankowy w dowolnym momencie i z jakiejkolwiek przyczyny, Spółka niezwłocznie odwróci odnośną wpłatę na Twoim rachunku transakcyjnym; ponadto Spółka zastrzega sobie prawo do odwrócenia wszelkich transakcji zawartych po dokonaniu takiej wpłaty. Powyższe działania mogą skutkować ujemnym saldem na Twoim rachunku transakcyjnym (rachunkach transakcyjnych).

Zrzekasz się wszelkich praw do odsetek generowanych przez Twoje środki utrzymywane na Rachunku bankowym.

MINIMALNA KWOTA WYPŁATY

W przypadku wypłaty środków z rachunku Opteck minimalna kwota wypłaty wynosi 50,00. Minimalna kwota wypłaty jest denominowana w walucie Rachunku Klienta.

OPŁATY ZA WYPŁATĘ ŚRODKÓW

Inwestorzy posiadający rachunek Platynowy, Czarny lub VIP są zwolnieni z opłaty za pierwszą wypłatę środków. Opłaty są denominowane w walucie Rachunku Klienta.

Za każdą wypłatę pobierana jest opłata w wysokości 3,5%. Jeśli opłata procentowa (3,5) odpowiada kwocie 30,00 lub niższej, opłata za wypłatę środków przez inwestora wynosi 30,00. Maksymalna wysokość opłaty za wypłatę środków wynosi 3.500,00.

* Prowizje za wypłatę środków za pomocą przelewu bankowego będą pobierane od odbiorcy przelewu.

18. PROCEDURA DOTYCZĄCA RACHUNKÓW UŚPIONYCH

Przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że prowadzony przez Spółkę rachunek transakcyjny, na którym nie zawarłeś transakcji lub na który nie dokonałeś wpłaty przez okres dłuższy niż 60 (sześćdziesiąt) dni kalendarzowych, zostanie uznany za Rachunek nieaktywny. Zgadzasz się, że nieaktywne konta będą podlegały kosztom obsługi nr 50 (pięćdziesiąt), których wartość będzie zależała od zobowiązań walutowych na koncie klienta. Akceptujesz, że Rachunek nieaktywny, na którym saldo / kapitał własny jest równy zeru, zostanie uznany za Rachunek uśpiony. Aby reaktywować Rachunek nieaktywny lub uśpiony, należy skontaktować się ze Spółką. Rachunek nieaktywny lub uśpiony zostanie reaktywowany pod warunkiem dostarczenia Spółce aktualnej dokumentacji identyfikacyjnej klienta, jeśli jest to wymagane.

19. KOSZTY I OPŁATY

Klient jest zobowiązany do uiszczania pobieranych przez nas uzgodnionych opłat, wszelkich opłat pobieranych przez organizację dokonującą rozrachunków oraz odsetek od należnych nam kwot według stopy procentowej stosowanej przez nas w danym czasie. O wszelkich zmianach opłat zostaniesz poinformowany z wyprzedzeniem.

Opłaty są denominowane w walucie Rachunku Klienta. Pobiera się następujące opłaty:

Rozliczenie z Zysku: Prowizje za handel na platformie firmy podlegają opłatom za rozliczenie, które zależą od zysku na inwestycji: Od 1.50 do 5.00 za inwestycję. Pełna lista opłat za rozliczenie znajduje się na Stronie.

Opłaty za Konserwację: Firma pobiera opłaty za konserwację Konta Klienta, które w skali miesiąca wynoszą 20. Dana opłata będzie pobierana 20 dnia każdego miesiąca, w przypadku, gdy Klient rozpocznie handel w innym dniu niż 1 dzień miesiąca, opłaty zostaną naliczone w zależności od ilości dni do końca miesiąca.

W przypadku podatku VAT lub innych zobowiązań podatkowych powstałych w związku z transakcją zawartą na Twoją rzecz lub innymi działaniami podjętymi na Twoją rzecz na podstawie niniejszej umowy jesteś zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty. W takim przypadku płatności należy dokonać niezwłocznie na żądanie Spółki, a Spółka ma pełne prawo do obciążenia Twojego rachunku kwotą do rozliczenia (z wyłączeniem podatków płatnych przez Spółkę w odniesieniu do dochodu lub zysków Spółki).

Opłata za błędnie wypełniony Wniosek

W przypadku, gdy weryfikacja tożsamości klienta się nie powiedzie, zostanie pobrana opłata 100 po 30 (trzydziestu) dniach od pierwszego depozytu.

Gratyfikacje

Firma, poza opłatami pobieranych od Klienta, bądź płaconych Klientowi, lub dowolnej osobie w imieniu Klienta, może płacić lub otrzymywać prowizje/opłaty od/do osób trzecich, pod warunkiem, że mają one na celu poprawę jakości oferowanych przez Firmę usług i nie naruszają zgodności z obowiązkiem Firmy do działania w jak najlepszych intencjach wobec Klienta. Firma może płacić prowizje Partnerom, Brokerom, agentom i innym stronom trzecim zgodnie z pisemną umową. Opłaty są związane z ustaloną kwotą na określonego klienta. Firma jest zobowiązana ujawnić klientowi, na jego wniosek, szczegóły prowizji/opłat płaconych na rzecz Partnerów, Brokerów, agentów i innych stron trzecich. Firma może także otrzymywać opłaty/prowzje lub inne wynagrodzenie od stron trzecich na podstawie pisemnej umowy. Opłaty są związane z ilością/ częstością transakcji zawartych przez stronę przeciwną. Firma jest zobowiązana ujawnić klientowi, na jego wniosek, szczegóły prowizji/opłat płaconych przez Partnerów, Brokerów, agentów i innych stron trzecich.

20. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI I ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Należy zauważyć, że Spółka oraz podmioty powiązane ze Spółką będą realizować transakcje w dobrej wierze i z należytą starannością, ale nie ponoszą odpowiedzialności za zaniechania, w tym zaniechania umyślne, lub oszustwa osób lub spółek, od których Spółka otrzymuje dyspozycje realizacji Zleceń lub transakcji na Twoją rzecz, w tym w sytuacjach, gdy jest to skutek niedbalstwa, umyślnego zaniechania lub oszustwa po stronie Spółki.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utracone możliwości Klienta, których skutkiem są straty lub spadek (bądź wzrost) wartości jego Instrumentów finansowych.

W przypadku obciążających Spółkę roszczeń, strat, szkód, zobowiązań lub wydatków powstałych w trakcie świadczenia Usług i wszelkich powiązanych operacji umożliwiających świadczenie takich Usług na rzecz Klienta zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy lub w związku z potencjalnym zbyciem Instrumentów finansowych Klienta Klient ponosi pełną odpowiedzialność za takie straty/wydatki/zobowiązania/roszczenia, zaś Spółka nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. W związku z powyższym Klient jest zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności Spółki za powyższe.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Klientowi na skutek zaniechania, w tym zaniechania umyślnego, niedbalstwa lub oszustwa banku prowadzącego rachunek bankowy Spółki.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utratę Instrumentów finansowych i środków pieniężnych Klienta, jeśli aktywa Klienta są utrzymywane przez osobę trzecią, taką jak bank, lub za działania podjęte na podstawie niedokładnych danych znajdujących się w jej posiadaniu przed poinformowaniem Spółki o zmianie danych przez Klienta.

Spółka dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, aby Twoje środki pieniężne lub Instrumenty finansowe były deponowane w bankach i instytucjach, które znajdują się w dobrej kondycji finansowej i cieszą się dobrą renomą. Jednakże Spółka nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z pogorszenia kondycji finansowej banku lub instytucji ani za likwidację, zarząd, nadzór lub inne zdarzenie dotykające bank lub instytucję i prowadzące do utraty całości lub części zdeponowanych środków pieniężnych.

Bez uszczerbku dla pozostałych postanowień niniejszej Umowy, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za:

 • Błędy systemów (Spółki lub dostawców usług)
 • Opóźnienia
 • Wirusy
 • Nieautoryzowany użytek
 • Wszelkie działania podjęte przez Rynek, izbę rozliczeniową lub organ regulacyjny bądź z ich polecenia.

Spółka nie ponosi wobec Ciebie odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub częściowego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy z przyczyn, na które Spółka nie ma wpływu, w tym m.in. awarii, opóźnień, nieprawidłowego funkcjonowania, błędu transmisji, komunikacji lub sprzętu komputerowego, strajków, aktów terroryzmu, działania żywiołów, działań i regulacji organów państwowych lub ponadnarodowych, a także niewykonania zobowiązań przez odnośnego brokera lub agenta pośredniczącego, agenta lub mocodawcę depozytariusza Spółki, subdyspozytariusza, dealera, Rynek, izbę rozliczeniową, organizację regulacyjną lub samoregulującą, z jakiejkolwiek przyczyny.

Spółka ani żaden z jej dyrektorów, członków kadry zarządzającej, pracowników lub agentów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, koszty lub wydatki wynikające z niedbalstwa, naruszenia umowy, fałszywego oświadczenia lub z innej przyczyny, poniesione przez Ciebie na podstawie niniejszej Umowy (w tym zawartych Transakcji lub przypadków, w których Spółka odmówiła zawarcia proponowanej Transakcji). W żadnym wypadku Spółka nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Ciebie lub osobę trzecią, szkody szczególne lub następcze, utracone korzyści, uszczerbek na reputacji lub utratę okazji biznesowych wynikające z niniejszej Umowy lub poniesione w związku z nią, niezależnie od tego czy wynikają one z niedbalstwa, naruszenia umowy, fałszywego oświadczenia czy z innej przyczyny.

Jesteś zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki kwot, jakich może zażądać w ramach pokrycia lub na poczet pokrycia ujemnego salda na Twoim rachunku (rachunkach) prowadzonym przez Spółkę, oraz do zwolnienia Spółki z odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat, zobowiązań, kosztów lub wydatków (w tym kosztów prawnych), podatków, opłat i innych kwot obciążających Spółkę z tytułu Twoich rachunków, Transakcji, skojarzenia Transakcji z Rynkiem lub brokerem pośredniczącym lub na skutek złożenia przez Ciebie fałszywego oświadczenia lub naruszenia przez Ciebie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy (w tym dowolnej Transakcji) bądź dochodzenia przez Spółkę przysługujących jej praw.

Potwierdzasz, że nie działałeś i nie zawarłeś niniejszej Umowy na podstawie oświadczenia innego niż oświadczenia złożone w niniejszej Umowie w sposób wyraźny. Spółka nie podnosi wobec Ciebie odpowiedzialności z tytułu oświadczeń, które nie zostały złożone w niniejszej Umowie i które nie są fałszywe.

21. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ZMIANY UMOWY

Niniejsza Umowa obowiązuje przez czas nieokreślony do momentu jej rozwiązania przez Spółkę, Klienta lub obie strony.

Niniejsza Umowa może zostać zmieniona w następujących przypadkach:

 • Jednostronnie przez Spółkę, jeśli taka zmiana jest niezbędna z uwagi na zmianę przepisów lub wydanie przez IFSC lub inny organ regulacyjny decyzji lub wiążących dyrektyw, które wpływają na niniejszą Umowę. W każdym takim przypadku Spółka zawiadomi Klienta o zmianie w formie pisemnej lub drogą poczty elektronicznej bądź na swojej głównej stronie internetowej. Taka zmiana nie wymaga uzyskania Twojej zgody.
 • Jeśli zmiana Umowy nie jest wymagana z uwagi na zmianę ram prawnych, Spółka zawiadomi Cię o odnośnej zmianie na swojej głównej stronie internetowej lub drogą poczty elektronicznej. W przypadku sprzeciwu wobec zmian możesz wypowiedzieć Umowę w terminie 7 (siedmiu) dni od chwili otrzymania zawiadomienia, wysyłając wypowiedzenie listem poleconym, pod warunkiem że wszystkie transakcje oczekujące zostały sfinalizowane. Po upływie powyższego terminu, o ile Klient nie wyraził sprzeciwu, uznaje się, że Klient zaakceptował treść zmiany.
22. NIEWŁAŚCIWY LUB NIEDOZWOLONY OBRÓT, CZYNNOŚCI NIEAUTORYZOWANE

Celem Spółki jest zapewnienie jak najefektywniejszej płynności obrotu dostępnej w formie strumienia cen, po których można zawierać transakcje na większości instrumentów finansowych oferowanych na naszej platformie transakcyjnej. W związku z wysoce zautomatyzowanym charakterem dostarczania takiego strumienia cen Klienci przyjmują do wiadomości i akceptują, że od czasu do czasu mogą pojawiać się błędne kwotowania.

Realizacja strategii obrotu mających na celu wykorzystywanie takich błędnych kwotowania lub działanie w złej wierze (znane jako „sniping”) jest uznawane przez Spółkę za nieakceptowalne. Jeśli Spółka uzna, według własnego uznania i w dobrej wierze, że Klient lub jego przedstawiciel prowadzący obrót w jego imieniu wykorzystuje lub usiłuje wykorzystać takie błędne kwotowania lub dopuszcza się innych niewłaściwych lub niedozwolonych czynności, takich jak:

 • zlecenia składane na podstawie zmanipulowanych cen na skutek błędów systemu lub nieprawidłowego funkcjonowania systemu;
 • arbitraż na cenach oferowanych przez nasze platformy na skutek błędów systemów; lub
 • oszustwo / działania niezgodne z prawem, które doprowadziły do transakcji;
 • skoordynowane transakcje zawierane przez powiązane strony w celu wykorzystania błędów systemów i opóźnień aktualizacji systemowych.

Klient zobowiązuje się nie wykorzystywać naszych produktów i usług do Działalności nieautoryzowanej. „Działalność nieautoryzowana” oznacza dowolne działanie, w tym m.in. pranie brudnych pieniędzy, arbitraż, obrót na podstawie kwotowań pozarynkowych lub inne działanie obejmujące zakup Produktów finansowych na jednym rynku w celu niezwłocznej odsprzedaży na innym rynku, mające na celu uzyskanie zysku z różnicy cen lub błędu cenowego.

W powyższych przypadkach oraz w sytuacjach, w których podejrzewamy na uzasadnionych podstawach, że transakcja wiąże się z działalnością nieautoryzowaną / nadużyciem Spółka ma prawo:

 • skorygować oferowane wypłaty dostępne dla takich Klientów; lub
 • ograniczyć Klientom dostęp do strumienia kwotowań dostępnych do natychmiastowego zawierania transakcji, w tym oferować im wyłącznie kwotowania ręczne; lub
 • uzyskać z rachunków Klientów wszelkie zyski historyczne wygenerowane przez takie nadużycie płynności, określone przez Spółkę w dowolnym momencie w trakcie naszego stosunku; lub
 • odrzucić zlecenie lub anulować transakcję; lub
 • anulować lub zastrzec dowolną transakcję; lub
 • rozwiązać nasz stosunek ze skutkiem natychmiastowym.

Spółka rozwinęła i nadal będzie rozwijać narzędzia niezbędne do identyfikacji nieautoryzowanego lub niezgodnego z prawem dostępu i wykorzystywania naszej internetowej platformy transakcyjnej.

Zakazane i nielegalne techniki obrotu

Dla koncepcji stosowania strategii obrotu mających na celu wykorzystywanie błędów cenowych, zawieranie transakcji po cenach pozarynkowych lub wykorzystywanie opóźnień Internetu, powszechnie znanych jako „arbitraż”, „sniping” lub „scalping” (łącznie zwanych dalej „Arbitrażem”), nie ma miejsca na rynku pozagiełdowym, na którym Klient dokonuje kupna lub sprzedaży bezpośrednio od zleceniodawcy.

Spółka zastrzega sobie prawo do zakazania wykorzystywania Arbitrażu na swojej internetowej platformie transakcyjnej lub w związku ze swoimi usługami.

Zmiany warunków rynkowych

Spółka nie jest zobowiązana do kontaktowania się z Tobą w celu uzgodnienia odpowiednich kroków, jakie należy podjąć w świetle zmian warunków rynkowych lub w innych sytuacjach. Klient przyjmuje do wiadomości, że obrót na rynku pozagiełdowym transakcje oparte na różnicach kursowych - CFD ma charakter wysoce spekulacyjny i zmienny, i że po zawarciu transakcji Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za nawiązanie i utrzymywanie kontaktu z nami oraz za monitorowanie otwartych pozycji i zapewnienie terminowego wydawania dyspozycji.

23. WARUNKI HANDLOWE CFD

Odsetki overnight

Dzienna opłata finansowa może obowiązywać w przypadku każdej transakcji Forex, CFD, otwartej pozycji przy zamykaniu dnia handlowego firmy, co dotyczy transakcji Forex, CFD. Jeśli ma zastosowanie taka opłata finansowa, będzie ona musiała być zapłacona bezpośrednio przez klienta na rzecz firmy, przez firmę na rzecz klienta, w zależności od typu transakcji FX/CFD oraz charakteru pozycji sprawowanej przez klienta. Metoda obliczenia opłaty finansowej różni się w zależności od typu transakcji FX/CFD, której dotyczy. Opłata finansowa będzie przekazana lub pobrana (w zależności od sytuacji) na/z konta klienta następnego dnia handlowego po dniu, którego ona dotyczy.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany metody obliczania opłaty finansowej, stawek finansowych oraz/lub typów transakcji FX/CFD, których dotyczą opłaty finansowe. W przypadku pewnych typów transakcji FX/CFD klienta obowiązuje prowizja za otwieranie i zamykanie pozycji FX/CFD. Taka prowizja zostanie pobrana z konta klienta w tym samym czasie, gdy firma otwiera lub zamyka odpowiednią transakcję FX/CFD. Zmiany w naszych stawkach procentowych swap oraz obliczeniach są realizowane według naszego wyłącznego uznania i bez powiadomienia. Klienci zawsze muszą we własnym zakresie sprawdzać informacje dotyczące obecnie obowiązujących stawek. Informacje dotyczące stawek swap dla każdego instrumentu są wyświetlane na platformie handlowej. Stawki mogą szybko się zmieniać na skutek uwarunkowań rynkowych (zmiany stóp procentowych, zmienności, płynności itp.) oraz na skutek różnych kwestii związanych z ryzykiem i leżą one w wyłączonej gestii firmy.

Wszelkie otwarte transakcje FX/CFD realizowane przez klienta na koniec dnia handlowego określonego przez firmę lub podczas weekendu automatycznie przechodzą na następny dzień roboczy, aby uniknąć automatycznego zamknięcia i fizycznego rozliczenia transakcji. Klient akceptuje, że w przypadku przeniesienia takich transakcji na następny dzień roboczy na konto klienta może dodana lub z konta klienta może być odjęta premia odnosząca się to takiej transakcji. Informacje dotyczące stawek swap dla każdego instrumentu są wyświetlane pod łączem „szczegóły” dla każdego określonego instrumentu na platformie handlowej.

W środę około godziny 00:00 GMT opłaty za przeniesienie overnight są potrajane (x3) w celu uwzględnienia nadchodzącego weekendu.

Transakcje końcowe i przeniesienie

Obrót transakcjami CFD powiązanymi z ceną rynkową określonych aktywów podstawowych, w tym ceny rynkowej przyszłych kontraktów. Kilka dni przed datą wygaśnięcia aktywów podstawowych, z którymi powiązana jest transakcja CFD, aktywa podstawowe są zastępowane innymi aktywami i w odpowiedni sposób zmienia się oferta transakcji CFD.

W przypadku określonych instrumentów dostępnych na naszej platformie, które bazują na kontraktach przyszłościowych, możemy wedle własnego wyłącznego uznania, określić datę oraz godzinę wygaśnięcia dla określonego instrumentu. Informacje dotyczące daty wygaśnięcia dla każdego instrumentu są wyświetlane na platformie handlowej.

W przypadku, gdy wyznaczamy datę wygaśnięcia dla określonego instrumentu, będzie ona wyświetlana na platformie handlowej pod łączem „Szczegóły” dla każdego określonego instrumentu. Użytkownik akceptuje, że jego obowiązkiem jest zapoznanie się z datą i godziną wygaśnięcia.

Jeśli użytkownik nie zamknie otwartej transakcji w odniesieniu do instrumentu, który ma datę wygaśnięcia, przed taką datą wygaśnięcia, transakcja zostanie automatycznie zamknięta zgodnie z datą wygaśnięcia. Transakcja zostanie zamknięta przy cenie, która będzie ostatnią oferowaną ceną na platformie handlowej bezpośrednio przed odpowiednią datą i godziną wygaśnięcia.

Konta islamskie

Jeśli klient, w związku z przestrzeganiem islamskich przekonań religijnych, nie może odebrać lub wypłacić odsetek, taki klient może zdecydować o oznaczeniu, zgodnie z zasadami określonymi przez firmę, swoje konto handlowe jako konto islamskie, które nie jest obciążane lub nie podlega odsetkom oraz/lub przeniesieniom overnight.

Niniejszym klient potwierdza oraz/lub akceptuje oraz/lub deklaruje, że wniosek o przekształcenie swojego konta na konto islamskie jest wyłącznie podyktowany jego islamskimi przekonaniami religijnymi, a nie żadnymi innymi powodami. Firma, według własnego uznania, zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku klienta o oznaczenie jego konta jako konto islamskie, i będzie to stanowić ostateczną i niepodważalną decyzję względem klienta.

Jeśli klient oznaczy swoje konto jako konto islamskie, klient nie może utrzymywać transakcji otwartych na takim koncie dłużej niż przez 14 dni i nie może w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać tej korzyści.

Firma może dodać prowizję do każdej transakcji handlowej zrealizowanej na koncie islamskim, oraz/lub zastrzega sobie prawo do anulowania w dowolnym czasie wcześniej wymienionej korzyści oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań, wyłącznie według własnego uznania firmy, na skutek nieprawidłowego wykorzystania tej korzyści. Takie działania mogą obejmować, bez żadnych ograniczeń, oznaczenie konta islamskiego jako regularnego konta oraz wsteczne uzyskiwanie wymaganych korekt (np. wydawanie z konta kwot równych kwotom wypłaconym przez firmę jako odsetki) ograniczenie oraz/lub uniemożliwienie klientowi zabezpieczenie swoich pozycji, anulowanie transakcji oraz korygowanie sald konta.

Typy zleceń:

Zlecenia mogą być składane jako zlecenia rynkowe na nabywanie lub sprzedawanie w jak najszybszym możliwym czasie przy realnej cenie rynkowej lub dla wybranych produktów jako zlecenia z limitem/wstrzymaniem na prowadzenie transakcji, gdy cena osiągnie wcześniej zdefiniowany poziom. Zlecenia zakupu z limitem oraz zlecenia sprzedaży ze wstrzymaniem muszą być składane poniżej obecnej ceny rynkowej, a zlecenia sprzedaży z limitem i zlecenia zakupu ze wstrzymaniem muszą być składane powyżej obecnej ceny rynkowej. Jeśli cena ofertowa w przypadku zleceń sprzedaży lub cena wywoławcza zleceń zakupu zostanie osiągnięta, zlecenie zostanie jak najszybciej zrealizowane po cenie uzyskanej na rynku. Zlecenia z limitem i zlecenia ze wstrzymaniem są realizowane zgodnie z „Zasadami firmy w zakresie realizacji zamówień” i ich realizacja nie jest gwarantowana przy określonej cenie lub kwocie, jeśli wyraźnie nie zostało to określone przez firmę w przypadku danego zlecenia.

Praktyki realizacji w instrumentach finansowych

Poślizg cenowy

Zostałeś ostrzeżony, że przy obrocie instrumentów finansowych może wystąpić poślizg cenowy. Jest to sytuacja, gdy w chwili przedstawienia zlecenia do realizacji, określona cena podana klientowi może nie być dostępna. W związku z tym zlecenie zostanie zrealizowane mniej więcej na poziomie zleconej ceny klienta. Czyli poślizg cenowy to różnica pomiędzy oczekiwaną ceną zlecenia oraz ceną faktycznej realizacji zlecenia. Jeśli cena realizacji jest lepsza od ceny żądanej przez klienta, zjawisko to nazywane jest dodatnim poślizgiem. Jeśli cena realizacji jest gorsza od ceny żądanej przez klienta, zjawisko to nazywane jest ujemnym poślizgiem. Należy pamiętać, że poślizg jest standardowym elementem występującym przy obrocie instrumentami finansowymi. Poślizg częściej występuje podczas okresów braku płynności lub wyższej zmienności (na przykład na skutek obwieszczeń, zdarzeń gospodarczych, otwarcia rynku lub innych czynników), w rezultacie czego realizacja zlecenia po określonej cenie staje się niemożliwa. Wtedy Twoje zlecenie może nie zostać zrealizowane po zadeklarowanych cenach. Poślizg cenowy może wystąpić w przypadku wszystkich typów oferowanych przez nas kont. Należy zwrócić uwagę, że poślizg cenowy może również wystąpić w przypadku zleceń Stop Loss, zleceń ograniczających oraz innych typów zleceń. Nie gwarantujemy realizacji Twoich oczekujących zleceń po określonej cenie. Jednak potwierdzamy, że Twoje zlecenie zostanie zrealizowane po następnej najlepszej dostępnej cenie rynkowej, najbliższej cenie ustalonej przez Ciebie dla Twojego oczekującego zlecenia.

Ogólne warunki użytkowania

Niniejszym klient akceptuje i potwierdza, że firma może od czasu do czasu, według własnego uznania, dodawać, usuwać lub zawieszać na platformie wszelkie instrumenty finansowe, związane z wszelkimi typami powiązanych aktywów lub rynków, w przypadku transformacji akcji (np. w rezultacie przejęcia, konsolidacji/podziału akcji, fuzji, wydzielenia ze spółki, upaństwowienia, skreślenia z listy itp.) lub jeśli żadne pozycje klienta nie są prowadzone w określonym instrumencie finansowym w danym czasie. Ponadto, jeśli nie będziemy w stanie kontynuować udostępniania instrumentu w jego istniejącym formacie, zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do modyfikowania treści warunków dotyczących instrumentu, w tym jego daty wygaśnięcia, godzin handlowych lub innych parametrów na karcie szczegółów instrumentu, informując użytkownika o takich zmianach.

Utrzymanie Statusu Konta

Aby utrzymać określony status konta, należy zebrać w ciągu miesiąca minimalną ilość punktów, wymaganych dla określonego typu konta. Dowolny status konta może być przywrócony po zebraniu wymaganej ilości punktów, pod warunkiem, że minimalne kryteria depozytu, także zostaną spełnione lub depozyty te zostaną uzupełnione. Status konta zmienia się automatycznie, a miesięczne wymagania punktowe oraz zebrane punkty można sprawdzić w menu konta.

Korzyści - przejęcia i przekształcenia (obejmujące zdarzenia, takie jak konsolidacja/podział akcji, fuzje, przejęcia, wydzielenia, MBO, usunięcia z listy itp.). W zależności od okoliczności każdego zdarzenia naszą zasadą jest zamknięcie wszelkich otwartych pozycji klienta po cenie rynkowej, bezpośrednio przed wystąpieniem takiego zdarzenia. W rezultacie takiego zdarzenia, jeśli jakikolwiek instrument będzie podlegał korekcie z powodu przejęcia lub przekształcenia, określimy odpowiednią korektę do wprowadzenia w cenie kontraktu lub w ilości kontraktu, zgodnie z naszymi ustaleniami, aby uwzględnić efekt rozcieńczania lub koncentracji działania. Taka korekta reprezentuje ekonomiczny odpowiednik praw i obowiązków naszych oraz użytkownika bezpośrednio przed takim działaniem.

24. ROZWIĄZANIE UMOWY

Masz prawo rozwiązać umowę z zachowaniem 7-dniowego (siedmiodniowego) terminu pisemnego wypowiedzenia, określającego datę rozwiązania Umowy, pod warunkiem że wszystkie otwarte pozycje Klienta zostaną zamknięte przed datą rozwiązania Umowy z zachowaniem wszystkich obowiązujących warunków, w tym dotyczących opłat i kar.

Spółka może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 7-dniowego (siedmiodniowego) terminu pisemnego wypowiedzenia, określającego datę rozwiązania Umowy.

Spółka może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w następujących przypadkach:

 • Śmierć Klienta;
 • Posiedzenie mające na celu podjęcie decyzji w sprawie ogłoszenia upadłości lub likwidacji Klienta lub złożenie wniosku w tym zakresie;
 • Wymóg właściwego organu regulacyjnego;
 • Naruszenie któregokolwiek z postanowień Umowy i brak możliwości, w ocenie Spółki, realizacji Umowy;
 • Naruszenie przez Klienta obowiązujących przepisów prawa lub regulacji, w tym m.in. przepisów i regulacji dotyczących kontroli wymiany walut i wymogów rejestracyjnych;
 • Bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie Spółki przez Klienta w jakiekolwiek oszustwo;
 • Naruszenie zobowiązań zdefiniowane w art. 24 niniejszej Umowy.

Rozwiązanie Umowy w żadnym wypadku nie wpływa na nabyte prawa, zaciągnięte zobowiązania lub postanowienia umowne obowiązujące po rozwiązaniu Umowy. W przypadku rozwiązania Umowy Klient jest zobowiązany do uiszczenia:

 • Wszelkich oczekujących opłat na rzecz Spółki oraz wszelkich innych kwot płatnych na rzecz Spółki;
 • Wszelkich opłat i dodatkowych wydatków, które zostały lub zostaną poniesione przez Spółkę na skutek rozwiązania Umowy;
 • Odszkodowania za szkody poniesione w trakcie aranżacji lub rozliczenia zaległych zobowiązań.

W przypadku naruszenia niniejszej Umowy przez Klienta Spółka zastrzega sobie prawo do odwrócenia wszystkich wcześniejszych transakcji, które narażają interesy Spółki lub interesy wszystkich lub części klientów Spółki na ryzyko, przed rozwiązaniem Umowy.

25. NARUSZENIE ZOBOWIĄZAŃ I PRAWA SPÓŁKI Z TYTUŁU NARUSZENIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ KLIENTA

Następujące zdarzenia stanowią Naruszenie zobowiązań, po którym Spółka jest uprawniona do wykonania praw określonych poniżej:

 • Naruszenie lub niewykonanie przez Klienta któregokolwiek z pozostałych postanowień niniejszej Umowy trwające przez jeden Dzień roboczy po otrzymaniu od Spółki zawiadomienia o takim naruszeniu lub niewykonaniu postanowień.
 • Wszczęcie przez osobę trzecią procedur mających na celu ogłoszenie upadłości (w przypadku osoby fizycznej) lub niewypłacalności lub inny podobny przypadek dobrowolnej likwidacji (w przypadku osoby prawnej) na mocy obowiązujących przepisów lub wszczęcie wobec Klienta innego podobnego postępowania o analogicznym charakterze.
 • Wykorzystanie przez Klienta opóźnień cenowych i składanie Zleceń po cenach nieaktualnych, zawieranie transakcji po cenach pozarynkowych lub poza godzinami pracy lub podjęcie innych działań stanowiących niedozwolony obrót.
 • Śmierć Klienta lub utrata władz umysłowych przez Klienta (w przypadku osoby fizycznej).
 • Którekolwiek z oświadczeń lub zapewnień złożonych przez Klienta w sposób wyraźny lub dorozumiany na podstawie niniejszej Umowy okazało się fałszywe lub w istotnym zakresie wprowadzające w błąd w czasie jego złożenia.
 • Każda inna sytuacja, w której Spółka na uzasadnionych podstawach uzna to za stosowne lub wskazane dla swojej własnej ochrony lub w której zostaną podjęte działania lub wystąpi zdarzenie, które zdaniem Spółki może mieć niekorzystny wpływ na zdolność Klienta do wykonania którychkolwiek z jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

W przypadku Naruszenia zobowiązań Spółka ma prawo, według własnego uznania, podjąć dowolne z następujących działań w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia Klienta:

 • zamiast zwrócić Ci inwestycje odpowiadające inwestycjom na Twoim rachunku – wypłacić Ci godziwą wartość rynkową takich inwestycji w chwili wykonania takiego prawa przez Spółkę; lub
 • sprzedać Twoje inwestycje znajdujące się w posiadaniu Spółki, osoby wyznaczonej lub osoby trzeciej powołanej na podstawie niniejszej Umowy, w każdym przypadku według własnego wyboru i na warunkach uznanych przez siebie za odpowiednie (bez ponoszenia odpowiedzialności za stratę lub spadek ceny), w celu uzyskania środków pieniężnych wystarczających do pokrycia kwot należnych od Ciebie na podstawie niniejszej Umowy; lub
 • zamknąć, zamienić lub odwrócić dowolną Transakcję, dokonać kupna lub sprzedaży, udzielić pożyczki lub zaciągnąć pożyczkę lub zawrzeć dowolną inną Transakcję lub powstrzymać się od podejmowania takich działań w dowolnym czasie i w sposób uznany przez Spółkę, według własnego uznania, za niezbędny lub odpowiedni do pokrycia, zmniejszenia lub wyeliminowania swojej straty lub zobowiązania z tytułu Twoich kontraktów, pozycji lub zobowiązań; lub
 • traktować wszelkie nieuregulowane Transakcje jako anulowane przez Klienta, w związku z czym zobowiązania Spółki wynikające z takich Transakcji zostaną anulowane.
26. POTWIERDZENIE AKCEPTACJI RYZYKA

Należy zauważyć, że ze względu na warunki i fluktuacje na rynku, wartość Instrumentów finansowych może wzrosnąć lub spaść, nawet do zera. Niezależnie od informacji, jakich Spółka może Ci udzielić, przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz taką możliwość.

Potwierdzasz, że jesteś świadomy istnienia dużego ryzyka poniesienia strat i szkód na skutek prowadzenia działalności inwestycyjnej (kupna lub sprzedaży Instrumentów finansowych) za pośrednictwem Spółki i jej Platformy transakcyjnej i że zamierzasz podjąć to ryzyko nawiązując niniejszy stosunek handlowy.

Oświadczasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i akceptujesz bez zastrzeżeń, co następuje:

 • Informacje o wynikach Instrumentu finansowego w przeszłości nie stanowią gwarancji obecnych lub przyszłych wyników. Dane historyczne nie odzwierciedlają przyszłych zwrotów generowanych przez Instrumenty finansowe i nie należy ich tak traktować.
 • Jeśli obrót Instrumentami finansowymi odbywa się w walutach innych niż waluta Twojego kraju zamieszkania, ponosisz ryzyko zmiany kursu wymiany walut, która spowoduje spadek wartości i ceny Instrumentów finansowych, a w rezultacie obniży ich wyniki.
 • Musisz być świadomy, że ponosisz ryzyko utraty wszystkich zainwestowanych środków, i możesz nabywać Instrumenty finansowe pod warunkiem, że godzisz się na taką możliwość. Ponadto będziesz obowiązany do pokrycia wszelkich wydatków i prowizji.

Maksymalna strata, jaką może ponieść klient, jest równa kwocie wpłaconej przez niego do rąk Spółki, w tym opłat za rolowanie w przypadku transakcji obrotu jednodniowego.

Każdy kontrakt finansowy zakupiony przez klienta na stronie internetowej Spółki stanowi odrębną Umowę pomiędzy klientem a Spółką i nie podlega zbyciu lub przeniesieniu na osobę trzecią.

27. INFORMACJE POUFNE

Spółka nie jest zobowiązana do ujawnienia Ci jakichkolwiek informacji lub uwzględnienia jakichkolwiek informacji przy podejmowaniu decyzji lub przez podejmowaniu działań na Twoją rzecz, o ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej lub o ile nie wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, regulacje i dyrektywy.

Spółka nigdy nie ujawni osobom trzecim informacji prywatnych lub innych informacji poufnych dotyczących naszych klientów i byłych klientów bez ich wyraźnej pisemnej zgody, za wyjątkiem przypadków, gdy takie ujawnienie jest wymagane przez prawo lub jest niezbędne na innej podstawie do weryfikacji tożsamości klienta dla celów zabezpieczenia jego rachunku i danych osobowych.

Spółka będzie traktować wszystkie Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Zawierając niniejszą Umowę, potwierdzasz, że przeczytałeś i akceptujesz warunki przyjętej przez Spółkę Polityki prywatności, której szczegóły są zamieszczone na głównej stronie internetowej Spółki i dostępne dla wszystkich klientów.

27. ZAWIADOMIENIA

O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, wszelkie zawiadomienia, dyspozycje, zgody, wnioski lub inne komunikaty kierowane do Spółki przez Klienta na podstawie Umowy wymagają formy pisemnej i wysłania na adres pocztowy wskazany na stronie internetowej Spółki lub inny adres wskazany w tym celu przez Spółkę, i są skuteczne dopiero po ich faktycznym otrzymaniu przez Spółkę, pod warunkiem że nie naruszają one żadnego z warunków niniejszej Umowy.

Spółka zastrzega sobie prawo do określenia innego sposobu komunikacji z Klientem.

29. NAGRYWANIE ROZMÓW TELEFONICZNYCH

Przyjmujesz do wiadomości, że Spółka może nagrywać rozmowy telefoniczne pomiędzy Tobą a Spółką bez sygnału ostrzegającego w celu zapewnienia niezwłocznego i dokładnego zapisu istotnych warunków Transakcji i wszelkich innych istotnych informacji dotyczących Transakcji. Takie nagrania stanowią wyłączną własność Spółki, a Klient akceptuje je jako dowód swoich Zleceń lub dyspozycji.

30. KONFLIKT INTERESÓW

Na mocy Obowiązujących przepisów Spółka jest zobowiązania do posiadania procedur zarządzania konfliktami interesów pomiędzy Spółką a jej klientami i pomiędzy innymi klientami. Spółka dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby uniknąć konfliktu interesów. Jeśli konflikt interesów jest nieunikniony, Spółka zapewni sprawiedliwe traktowania Klienta, z zachowaniem najwyższego poziomu uczciwości, oraz ochronę własnych interesów w każdym czasie.

Potwierdzasz, że zapoznałeś się z Polityką w zakresie konfliktów interesów przedstawioną Ci w procesie rejestracji i zamieszczoną na oficjalnej stronie internetowej Spółki i że akceptujesz jej treść.

31. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Potwierdzasz, że przez Spółkę lub w jej imieniu nie zostały złożone żadne oświadczenia, które w jakikolwiek sposób zachęciły lub nakłoniły Cię do zawarcia Umowy.

Jeśli którekolwiek z postanowień Umowy jest lub stanie się, w dowolnym momencie, niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne w jakimkolwiek aspekcie, zgodnie z przepisami prawa lub regulacjami jakiejkolwiek jurysdykcji, nie wpływa to na zgodność z prawem, ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Umowy ani na zgodność z prawem, ważność lub wykonalność niniejszego postanowienia, zgodnie z przepisami prawa lub regulacjami jakiejkolwiek jurysdykcji.

Wszystkie Transakcje zawierane na Twoją rzecz podlegają przepisom regulującym zakładanie i funkcjonowanie firm inwestycyjnych, regulacjom, dyrektywom, okólnikom i zwyczajom (łącznie zwanym dalej „Przepisami”) IFSC i innych organów regulujących funkcjonowanie firm inwestycyjnych (zdefiniowanych w Przepisach), w ich każdoczesnym brzmieniu. Spółka jest uprawniana do podjęcia lub zaniechania dowolnych kroków, jakie uzna za wskazane do zapewnienia zgodności z obowiązującymi Przepisami. Wszelkie podejmowane kroki oraz wszelkie obowiązujące Przepisy są wiążące dla Klienta.

Jesteś zobowiązany do podjęcia wszelkich zasadnie niezbędnych kroków (w tym, bez uszczerbku dla ogólnego charakteru powyższego, sporządzenia/podpisania wszelkich niezbędnych dokumentów) w celu umożliwienia Spółce należytego wykonania jej zobowiązań wynikających z Umowy.

Szczegółowe informacje na temat zawierania i warunków realizacji transakcji inwestycyjnych na Instrumentach finansowych przez Spółkę oraz inne informacje na temat działalności Spółki są zamieszczone na stronie internetowej Spółki i dostępne dla osób fizycznych i prawnych.

W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego dokumentu wyrażonymi w języku angielskim a jakimkolwiek tłumaczeniem niniejszego dokumentu na inny język postanowienia w języku angielskim mają moc wiążącą.

32. PRAWO WŁAŚCIWE, JURYSDYKCJA

Niniejsza Umowa oraz wszelkie stosunki handlowe pomiędzy Klientem a Spółką podlegają prawu belizeńskiemu. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Spółką będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Spółki.