POLITYKA REKLAMACYJNA

1. Wprowadzenie

CST Financial Services (zwana dalej „Firma”) jest przedsiebiorstwem, którego dzialalnosc jest regulowana przez komisje ds. miedzynarodowych uslug finansowych (International Financial Services Commission – „IFSC”), zgodnie z pozwoleniem nr IFSC/60/377/TS/17, i której siedziba miesci sie pod adresem 35 Barrack Road, Third Floor, Belize City, Belize.

Jako skargi Firma klasyfikuje wszelkie zazalenia/brak satysfakcji wynikajacy z dzialan osób pozostajacych pod kontrola Firmy (jej Pracowników) i zwiazany ze swiadczeniem przez Firme uslug inwestycyjnych i/lub dodatkowych, które oferuje.

Celem Firmy jest udzielanie skarzacym konsekwentnych, wysokiej jakosci i odpowiedzialnych odpowiedzi.

2. Definicje

„Skarga” stanowi wyraz braku satysfakcji skierowany oficjalnie przez Klienta do Firmy i dotyczacy swiadczonych przez Firme uslug inwestycyjnych i/lub dodatkowych, które Firma oferuje.

„Skarzacy” to dowolny klient uprawniony do zlozenia skargi.

2.1 Zakres:

Procedura okresla sposób skladania skarg Firmie i zajmowania sie przez Firme skargami otrzymanymi od klientów. Celem procedury rozpatrywania skarg (zwanej dalej „Procedura”) jest przedstawienie kroków podejmowanych w czasie rozpatrywania skarg otrzymanych od klientów.

3. Procedura rozpatrywania skarg otrzymanych od Klientów

3.1 Sposób skladania skarg:

Skarzacy/Klient moze wniesc do Firmy skarge poprzez przeslanie jej na pismie na adres Firmy: complaints@opteck.biz. Wszystkie skargi nalezy skladac na pismie i adresowac w pierwszej kolejnosci do dzialu wsparcia klienta (Customer Support Department). W sytuacji, w której klient otrzyma odpowiedz, która nie bedzie go satysfakcjonowac, ma prawo zazadac od dzialu wsparcia klienta przekazania skargi wyzej, do rozpatrzenia przez dzial zgodnosci z przepisami (Compliance Department). Skladajac skarge za posrednictwem poczty elektronicznej, klient obowiazany jest we wiadomosci zawrzec informacje wymienione ponizej.

 • Adres e-mail, na który nalezy przesylac skargi: complaints@opteck.biz.
 • Imie i nazwisko klienta.
 • Numer konta handlowego klienta.
 • Numery identyfikacyjne stosownych zlecen i pozycji (jezeli dotyczy).
 • Data zaistnienia problemu oraz jego opis.
 • Kapital i wartosc instrumentów finansowych nalezacych do klienta
 • Numer referencyjny wszelkiej korespondencji, do wymiany której doszlo pomiedzy Firma a klientem.

3.2 Obsluga reklamacji:

 • Po otrzymaniu reklamacji Spólka skontaktuje sie z klientem, informujac go o wplynieciu reklamacji i skierowaniu jej do rozpatrzenia.
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona, a w razie koniecznosci zostanie przekazana do kierownika dzialu, do którego skierowano reklamacje, w celu dalszej weryfikacji i rozpatrzenia.
 • Zdarzenia stanowiace podstawe zlozenia reklamacji lub skargi zostana zbadane i poddane ocenie na podstawie informacji udzielonych przez klienta.
 • Reklamacje rozstrzyga sie w terminie (7) dni roboczych od chwili wplyniecia.
 • Jesli problem nie moze zostac rozwiazany w powyzszym terminie ze wzgledu na skomplikowany charakter reklamacji lub koniecznosc dalszego wyjasnienia okolicznosci, reklamujacy zostanie poinformowany o nowym terminie na otrzymanie odpowiedzi w sprawie reklamacji.

4. Ewidencja

Spólka przechowuje wszystkie reklamacje przez okres co najmniej pieciu lat.

5. Przeglad Polityki

Niniejsza Polityka jest poddawana przegladowi co roku lub po stwierdzeniu takiej koniecznosci przez zarzad badz po wprowadzeniu zmian do wymogów operacyjnych przez Komisje.