POLITYKA PRYWATNOŚCI

Spółka CST Financial Services Ltd wraz z podmiotami powiązanymi, zwana dalej „Spółką”, odpowiada za ochronę prywatności i zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych i finansowych swoich klientów. Otwierając rachunek transakcyjny prowadzony przez Spółkę, klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Spółkę w sposób określony poniżej.

Gromadzenie danych osobowych

Spółka gromadzi niezbędne dane wymagane do otwarcia rachunku transakcyjnego klienta, zawierania transakcji, zapewnienia ochrony aktywów i prywatności klientów oraz świadczenia usług na ich rzecz. W tym zakresie Spółka pozyskuje od klientów, a w pewnych okolicznościach może pozyskiwać od banków, agencji kredytowych, agencji rozliczeniowych lub z innych źródeł, dane, które pomogą Spółce zbudować profil klienta na podstawie jego wymogów i preferencji w celu efektywnego świadczenia usług.

Dane gromadzone przez Spółkę obejmują dane wymagane do komunikacji z klientami i identyfikacji klientów. Ponadto Spółka może gromadzić określone dane demograficzne, w tym dotyczące daty urodzenia, wykształcenia, wykonywanego zawodu itd. Spółka dokonuje także oceny danych dotyczących obrotu.

Wykorzystywanie danych osobowych

Spółka wykorzystuje dane osobowe klientów wyłącznie w zakresie wymaganym do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz swoich klientów i zapewnienia im bezpieczeństwa. Dane te pomagają Spółce doskonalić swoje usługi i personalizować wyświetlane treści oraz umożliwiają informowanie klientów o dodatkowych produktach, usługach lub promocjach ich dotyczących. W tym zakresie klient niniejszym wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych do takich celów.

Jeśli klient nie chce otrzymywać informacji o takim charakterze z jakiejkolwiek przyczyny, może skontaktować się ze Spółką pod następującym adresem: support@opteck.biz

Ochrona danych osobowych

Wszelkie dane osobowe przekazywane Spółce przez klienta będą traktowane jako poufne, będą udostępniane wyłącznie w obrębie Spółki i jej podmiotów stowarzyszonych, i nie będą ujawniane osobom trzecim, chyba że w ramach postępowania regulacyjnego lub prawnego. Jeśli takiego ujawnienia wymaga prawo lub organ regulacyjny, zostanie ono dokonane wyłącznie na zasadzie „ścisłej potrzeby”, o ile organ regulacyjny nie zażąda inaczej. W takich okolicznościach Spółka wyraźnie poinformuje osobę trzecią o poufnym charakterze danych.

Podmioty stowarzyszone i partnerzy

Spółka może udostępniać dane swoim podmiotom stowarzyszonym, jeśli są one niezbędne takiemu podmiotowi na uzasadnionych podstawach w celu dostarczania produktów lub usług swoim klientom. Spółka może ujawniać dane partnerom i podmiotom stowarzyszonym w celu oferowania dodatkowych podobnych produktów i usług, które odpowiadają potrzebom klienta i są dostarczane w sposób użyteczny i odpowiedni, wyłącznie po upoważnieniu Spółki przez klienta.

Niepowiązane osoby trzecie

Spółka nie sprzedaje, nie udziela licencji, nie wynajmuje ani w żaden inny sposób nie udostępnia danych osobowych klientów osobom trzecim, za wyjątkiem zakresu określonego w niniejszej Polityce prywatności.

Spółka zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych osobom trzecim, jeśli wymaga tego prawo, organ regulacyjny lub inny organ państwowy. Ponadto Spółka może ujawniać niezbędne dane agencjom kredytowym lub agencjom windykacji należności w zakresie wymaganym na uzasadnionych podstawach do świadczenia usług na rzecz Spółki lub jej klientów.

Spółka może także angażować osoby trzecie jako wsparcie w wykonywaniu określonych funkcji zewnętrznych, takich jak przetwarzanie płatności, wypełnianie zleceń, obsługa klienta, ankiety satysfakcji klienta lub inne czynności gromadzenia danych odpowiednie dla jej działalności. Wykorzystywanie udostępnionych danych jest ściśle ograniczone do wykonywania powyższych czynności i jest niedozwolone w jakimkolwiek innym celu. Wszystkie osoby trzecie, którym Spółka udostępnia dane, są zobowiązane do ochrony takich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w sposób podobny to tego, w jaki dane są chronione przez Spółkę. Spółka nie udostępni danych osobowym osobom trzecim, które ich zdaniem nie zapewnią klientom wymaganego poziomu ochrony.

Jeśli klient został wprowadzony przez Pośrednika finansowego, taki Pośrednik finansowy może mieć dostęp do danych klienta. W związku z powyższym klient niniejszym wyraża zgodę na udostępnianie danych Pośrednikowi finansowemu.

Kontakt z klientami

Spółka może kontaktować się z klientami telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej w celu oferowania im bliższych informacji na temat Spółki, obrotu na rynku finansowym. Ponadto Spółka może okazjonalnie kontaktować się z klientami telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej w celu informowania ich o unikatowych ofertach promocyjnych przygotowanych przez Spółkę dla klienta. Klient wyraża zgodę na taki kontakt, akceptując nasze warunki przy rejestracji. Osoby, które nie życzą sobie dalszego kontaktu ze Spółką, mogą z niego zrezygnować w dowolnym momencie, kontaktując się ze Spółką telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej i wnioskując o zaprzestanie dalszego kontaktu ze strony Spółki.

Ograniczenie odpowiedzialności

Spółka nie odpowiada za polityki prywatności ani za treści na stronach internetowych, do których prowadzą odnośniki zamieszczone na stronie opteck.biz i nie ma wpływu na wykorzystywanie lub ochronę danych przekazywanych przez klientów lub gromadzonych przez takie strony. Jeśli klient wejdzie na stronę współfirmowaną lub powiązaną, może zostać poproszony o podanie danych rejestracyjnych lub innych danych osobowych. Zwracamy uwagę, że takie dane są zapisywane przez osobę trzecią i podlegają uregulowaniom polityki prywatności takiej osoby trzeciej.

Pliki cookies

Spółka wykorzystuje pliki cookies w celu zabezpieczenia czynności transakcyjnych klientów i poprawy funkcjonowania strony internetowej opteck.biz. Pliki cookies wykorzystywane przez Spółkę nie zawierają danych osobowych ani innych danych wrażliwych.

Spółka może udostępniać statystyki dotyczące korzystania ze strony renomowanym agencjom reklamowym i swoim powiązanym spółkom marketingowym. Należy zauważyć, że dane gromadzone przez takie agencje reklamowe nie umożliwiają identyfikacji osoby. W celach administrowania stroną internetową opteck.biz i doskonalenia jej Spółka może korzystać z usług osób trzecich do śledzenia i analizowania danych statystycznych dotyczących korzystania ze strony. Osoba trzecia może wykorzystywać pliki cookies do śledzenia zachowań użytkowników i może instalować pliki cookies w imieniu Spółki. Tego rodzaju pliki cookies nie zawierają danych umożliwiających identyfikację osoby.

Aktualizacje Polityki prywatności

Spółka może aktualizować niniejszą Politykę prywatności. W przypadku dokonania przez Spółkę istotnych zmian niniejszej Polityki dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych klientów nowa wersja Polityki prywatności zostanie opublikowana na stronie internetowej Spółki. W związku z powyższym klient niniejszym akceptuje, iż elektroniczna publikacja nowej wersji Polityki prywatności na stronie internetowej stanowi faktyczne zawiadomienie klientów o dokonanych przez Spółkę zmianach. Wszelkie spory dotyczące Polityki prywatności Spółki podlegają powyższemu zawiadomieniu i postanowieniom Umowy z klientem. Spółka zaleca klientom dokonywanie okresowego przeglądu niniejszej Polityki prywatności, tak aby zawsze byli świadomi tego jakie dane Spółka gromadzi, jak je wykorzystuje i komu może je ujawnić zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.