OSTRZEŻENIE O RYZYKU

W zwiazku z zobowiazaniem spólki CST Financial Services Ltd (zwanej dalej „Spólka”) do zawierania, pozagieldowych kontraktach na róznice kursowe (zwane dalej „kontraktami CFD”) i kontraktach wymiany walut (zwanych dalej „kontraktami FX”) z nizej podpisanym (zwanym dalej „Klientem” lub „Toba”), Klient przyjmuje do wiadomosci i potwierdza, ze:

1. Obrót jest wysoce spekulacyjny i ryzykowny.

Obrót kontraktami CFD i kontraktami FX jest wysoce spekulacyjny, wiaze sie z istotnym ryzykiem utraty srodków i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów, ale tylko dla tych klientów, którzy:

  • rozumieja zwiazane z nim ryzyko gospodarcze, prawne i inne oraz sa sklonni do jego przyjecia;
  • posiadaja wiedze i doswiadczenie z zakresu obrotu instrumentami pochodnymi i instrumentami bazowymi; oraz
  • stan ich finansów pozwala im na poniesienie strat znacznie przekraczajacych wysokosc depozytu zabezpieczajacego lub wplaconych srodków, poniewaz inwestor moze poniesc strate siegajaca lacznej wartosci kontraktu, a nie tylko depozytu zabezpieczajacego lub wplaconych srodków.

Kontrakty CFD i kontrakty FX nie sa odpowiednimi inwestycjami na poczet emerytury. Transakcje na kontraktach CFD i kontraktach FX naleza do najbardziej ryzykownych rodzajów inwestycji i moga skutkowac duzymi stratami. Klient oswiadcza i zapewnia, ze rozumie to ryzyko, ze jest sklonny i zdolny – pod wzgledem finansowym i kazdym innym – do przyjecia ryzyka zwiazanego z obrotem kontraktami CFD i kontraktami FX, i ze utrata calego salda na rachunku Klienta nie zmieni standardu zycia Klienta.

2. Ryzyko zwiazane z pozycjami dlugimi na kontraktach CFD, tj. ryzyko dla kupujacych kontrakty CFD.

Pozycja dluga na kontraktach CFD oznacza kupno kontraktów CFD na rynku, spekulujac, ze cena rynkowa instrumentu bazowego wzrosnie pomiedzy momentem zakupu a momentem sprzedazy kontraktu. Jako posiadacz pozycji dlugiej, zazwyczaj bedziesz realizowac zysk, jesli cena rynkowa instrumentu bazowego wzrosnie w czasie, gdy pozycja dluga na kontraktach CFD pozostaje otwarta. Analogicznie, zazwyczaj bedziesz realizowac strate, jesli cena rynkowa instrumentu bazowego spadnie w czasie, gdy pozycja dluga na kontraktach CFD pozostaje otwarta. W rezultacie Twoja potencjalna strata moze byc wieksza niz wplacony depozyt poczatkowy. Ponadto mozesz poniesc strate na skutek zamkniecia swojej pozycji, jesli nie masz plynnosci wystarczajacej do pokrycia depozytu zabezpieczajacego na Twoim rachunku w celu utrzymania otwartej pozycji.

3. Ryzyko zwiazane z pozycjami krótkimi na kontraktach CFD, tj. ryzyko dla sprzedajacych kontrakty CFD.

Pozycja krótka na kontraktach CFD oznacza sprzedaz kontraktów CFD na rynku, spekulujac, ze cena rynkowa instrumentu bazowego spadnie pomiedzy momentem zakupu a momentem sprzedazy kontraktu. Jako posiadacz pozycji krótkiej, zazwyczaj bedziesz realizowac zysk, jesli cena rynkowa instrumentu bazowego spadnie w czasie, gdy pozycja krótka na kontraktach CFD pozostaje otwarta. Analogicznie, zazwyczaj bedziesz realizowac strate, jesli cena rynkowa instrumentu bazowego wzrosnie w czasie, gdy pozycja krótka na kontraktach CFD pozostaje otwarta. W rezultacie Twoja potencjalna strata moze byc wieksza niz wplacony depozyt poczatkowy. Ponadto mozesz poniesc strate na skutek zamkniecia swojej pozycji, jesli nie masz plynnosci wystarczajacej do pokrycia depozytu zabezpieczajacego na Twoim rachunku w celu utrzymania otwartej pozycji.

4. Wysoka dzwignia finansowa i niski depozyt zabezpieczajacy moga prowadzic do szybkich strat.

Wysoka „dzwignia” lub „lewarowanie” to cecha charakterystyczna zarówno kontraktów CFD, jak i kontraktów FX. Na skutek stosowania dzwigni finansowej inwestowanie w kontrakty CFD staje sie bardziej ryzykowne niz inwestowanie bezposrednio w instrument bazowy. Wynika to z systemu depozytów zabezpieczajacych stosowanego do kontraktów CFD, który zasadniczo obejmuje niski depozyt w stosunku do wielkosci transakcji, co oznacza, ze stosunkowo niewielka zmiana ceny instrumentu bazowego moze miec nieproporcjonalnie dramatyczny wplyw na Twoja transakcje. Moze to byc korzystne lub niekorzystne. Niewielka zmiana ceny na Twoja korzysc moze zapewnic wysoki zwrot, jednak niewielka zmiana ceny na Twoja niekorzysc moze skutkowac duza strata. Twoje straty nigdy nie przekrocza salda na Twoim rachunku, które jest zerowane, jesli wysokosc strat przekroczy wysokosc wplaconej kwoty. Takie straty moga wystapic szybko. Im wyzsza dzwignia finansowa, tym wyzsze ryzyko. W zwiazku z tym wysokosc dzwigni finansowej czesciowo determinuje rezultat Twojej inwestycji.

5. Wymogi dotyczace depozytu zabezpieczajacego.

Klient jest zobowiazany przez caly czas utrzymywac minimalny depozyt zabezpieczajacy jego otwarte pozycje. Odpowiedzialnosc za monitorowanie salda na rachunku ponosi Klient. Klient moze otrzymac wezwanie do uzupelnienia depozytu poprzez wplate dodatkowych srodków, jesli depozyt zabezpieczajacy na rachunku spadnie do zbyt niskiego poziomu. Jesli wymóg utrzymywania minimalnego depozytu zabezpieczajacego nie zostanie spelniony, Spólka ma prawo zlikwidowac wszelkie otwarte pozycje, co moze skutkowac zamknieciem kontraktów CFD lub kontraktów FX Klienta, za co odpowiedzialnosc ponosi Klient.

6. Rozliczenie pieniezne.

Klient przyjmuje do wiadomosci, ze kontrakty CFD i kontrakty FX moga byc rozliczane wylacznie w srodkach pienieznych, i ze róznica pomiedzy cena kupna a cena sprzedazy czesciowo determinuje rezultat inwestycji.

7. Konflikt interesów. 

Spólka jest strona wszystkich Transakcji zawieranych na podstawie Umowy z klientem, dlatego pomiedzy Spólka a Klientem moze wystapic konflikt interesów. Nasza Polityka w zakresie konfliktów interesów jest dostepna na stronie internetowej Spólki.

Ze wzgledu na brak centralnego rozliczania i brak gwarancji zobowiazan platniczych Spólki przez osobe trzecia Klient jest narazony na ryzyko kredytowe wobec Spólki. Wykonania wszystkich kontraktów na rachunku Klienta i zwrotu zabezpieczenia Klient moze dochodzic wylacznie od Spólki.

8. Transakcje OTC.

W przypadku obrotu kontraktami CFD lub kontraktami FX za naszym posrednictwem takie Transakcje nie sa realizowane na uznanej lub wskazanej gieldzie inwestycyjnej, dlatego nosza nazwe transakcji pozagieldowych (OTC). Wszelkie pozycje otwierane za naszym posrednictwem musza byc zamykane za naszym posrednictwem i nie moga byc zamykane za posrednictwem innych podmiotów. Transakcje OTC moga wiazac sie z wiekszym ryzykiem niz inwestowanie w kontrakty gieldowe ze wzgledu na brak rynku wymiany, na którym mozna by zamknac otwarta pozycje. Likwidacja istniejacej pozycji, wycena pozycji wynikajacej z transakcji OTC lub ocena ekspozycji na ryzyko moga byc niemozliwe. Ceny Bid i Ask nie musza byc kwotowane przez nas, na podstawie polityki najlepszej mozliwej realizacji zlecen obowiazujacej na rynku. Brak jest centralnego rozliczania i gwarancji zobowiazan platniczych Spólki wobec Klienta przez osobe trzecia. Wykonania wszystkich kontraktów na rachunku Klienta i zwrotu depozytu zabezpieczajacego lub zabezpieczenia Klient moze dochodzic wylacznie od Spólki.

9. Kontrakty CFD i kontrakty FX.

Obrót kontraktami CFD i kontraktami FX wiaze sie z duzym ryzykiem. Dzwignia finansowa, która czesto jest dostepna w przypadku obrotu takimi kontraktami, oznacza, ze stosunkowo niewielka zmiana na rynku moze prowadzic do proporcjonalnie wiekszej zmiany wartosci Twojego zobowiazania. Powinienes byc swiadomy implikacji stosowania dzwigni, w tym szczególnosci wymogów dotyczacych depozytu zabezpieczajacego.

10. Ceny, depozyt zabezpieczajacy i wyceny pozycji sa okreslane przez Spólke i moga róznic sie od cen prezentowanych w innych miejscach.

Spólka okresla ceny obrotu, wyceny pozycji Klienta i wymogi dotyczace depozytu zabezpieczajacego zgodnie z Polityka i procedurami obrotu.

Wartosc Twojego kontraktu CFD lub kontraktu FX bedzie zalezec od cen okreslonych przez Spólke i zmian cen rynkowych instrumentu bazowego, z którym Twój kontrakt jest powiazany. Kazdy instrument bazowy wiaze sie z ryzykiem specyficznym, które wplywa na wartosc danego kontraktu CFD.

11. Zakres strat.

W przypadku zajecia pozycji krótkiej na rynku i pózniejszego wzrostu ceny zakres Twoich strat moze nie byc znany do momentu zamkniecia pozycji. Przed zawarciem Transakcji nalezy przeprowadzic wystarczajaca analize, aby upewnic sie co do swojej zdolnosci do poniesienia zwiazanego z nia ryzyka.

12. Prawa do instrumentów bazowych.

Klient nie ma zadnych praw lub zobowiazan w odniesieniu do instrumentów bazowych zwiazanych z obrotem kontraktami CFD lub kontraktami FX. Klient przyjmuje do wiadomosci, ze kontrakty CFD moga miec rózne instrumenty bazowe, takie jak akcje, indeksy, waluty i towary.

13. Ryzyko walutowe.

Inwestowanie w kontrakty FX i kontrakty CFD, których instrument bazowy jest denominowany w walucie innej niz Twoja waluta bazowa, wiaze sie z ryzykiem walutowym ze wzgledu na fakt, iz przy rozliczaniu kontraktu CFD lub kontraktu FX w walucie innej niz Twoja waluta bazowa, konwersja do waluty bazowej moze wplynac na wysokosc uzyskanego zwrotu.

14. Obrót za jednym kliknieciem i natychmiastowa realizacja zlecen.

Prowadzony przez Spólke internetowy system obrotu zapewnia natychmiastowe przesylanie zlecen Klienta po wprowadzeniu kwoty i kliknieciu „Kupno/Sprzedaz”. Oznacza to, ze zlecenia nie moga byc rewidowane po kliknieciu „Kupno/Sprzedaz”, a zlecenia rynkowe nie moga byc anulowane ani modyfikowane. Ta funkcjonalnosc moze róznic sie od innych systemów obrotu, z których korzystales. Klient powinien skorzystac z systemu obrotu demo, aby zapoznac sie z systemem obrotu online przed rozpoczeciem rzeczywistego obrotu online za posrednictwem Spólki. Klient przyjmuje do wiadomosci i potwierdza, ze korzystajac z prowadzonego przez Spólke systemu obrotu online, wyraza zgode na obrót za jednym kliknieciem i akceptuje ryzyko natychmiastowego przekazywania / natychmiastowej realizacji zlecen.

15. Spólka nie jest doradca ani powiernikiem Klienta.

Ogólne rekomendacje rynkowe udzielane przez Spólke nie stanowia rekomendacji indywidualnych ani porad inwestycyjnych i nie uwzgledniaja Twojej sytuacji ani celów inwestycyjnych; nie stanowia one takze oferty kupna lub sprzedazy lub zaproszenia do skladania ofert kupna lub sprzedazy jakichkolwiek badz kontraktów FX lub kontraktów na pary walutowe. Kazda decyzja o zawarciu kontraktu CFD, kontraktu FX lub transakcji ze Spólka oraz kazda decyzja w sprawie odpowiedniosci transakcji dla Klienta jest niezalezna decyzja podejmowana przez Klienta. Spólka nie jest doradca ani powiernikiem Klienta. Klient przyjmuje do wiadomosci, ze Spólka nie ma wobec niego zadnych obowiazków powierniczych ani zadnych zobowiazan lub odpowiedzialnosci z tytulu wszelkich zobowiazan finansowych, roszczen, szkód, kosztów i wydatków, w tym kosztów obslugi prawnej, poniesionych w zwiazku z wykorzystaniem przez Klienta ogólnych rekomendacji Spólki badz w zwiazku z podjeciem lub niepodjeciem dzialan na podstawie ogólnych rekomendacji lub informacji udzielonych przez Spólke.

16. Rekomendacje nie sa gwarantowane.

Ogólne rekomendacje rynkowe udzielane przez Spólke opieraja sie wylacznie na osadzie personelu Spólki i tak nalezy je traktowac. Klient potwierdza, ze wszelkie transakcje zawiera opierajac sie na wlasnym osadzie. Wszelkie udzielane rekomendacje rynkowe maja wylacznie charakter ogólny i moga, ale nie musza, byc zgodne z pozycjami rynkowymi lub zamiarami Spólki lub jej podmiotów stowarzyszonych. Ogólne rekomendacje rynkowe udzielane przez Spólke opieraja sie na informacjach uwazanych za wiarygodne, ale Spólka nie moze zagwarantowac i nie gwarantuje ich dokladnosci lub kompletnosci oraz nie moze zapewnic i nie zapewnia, ze postepowanie zgodnie z takimi ogólnymi rekomendacjami ograniczy lub wyeliminuje ryzyko zwiazane z obrotem kontraktami CFD, kontraktami FX.

17. Brak gwarancji zysku.

Nie udziela sie zadnych gwarancji uzyskania zysku lub unikniecia strat przy obrocie kontraktami CFD, kontraktami FX. Klient nie otrzymal takich gwarancji od Spólki ani od zadnego z jej przedstawicieli. Klient jest swiadomy ryzyka zwiazanego z obrotem kontraktami CFD lub kontraktami FX, a stan jego finansów pozwala na przyjecie takiego ryzyka i poniesienie strat.

18. Klient moze nie byc w stanie zamknac otwartych pozycji.

Ze wzgledu na warunki rynkowe, które moga spowodowac anormalne i znaczne zmiany cen rynkowych, lub ze wzgledu na inne okolicznosci Spólka moze nie byc w stanie zamknac pozycji Klienta po cenie okreslonej przez Klienta. Klient przyjmuje do wiadomosci, ze Spólka nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci z tego tytulu.

19. Obrót online.

W przypadku obrotu online (przez Internet) Spólka nie ponosi odpowiedzialnosci z tytulu wszelkich roszczen, strat, szkód, kosztów lub wydatków spowodowanych bezposrednio lub posrednio przez nieprawidlowe dzialanie, zaklócenia lub awarie transmisji, systemu komunikacji, komputera lub oprogramowania transakcyjnego (niezaleznie od tego czy ich wlascicielem jest Spólka czy Klient), gieldy badz systemu rozliczeniowego lub rozrachunkowego.

20. Bledy kwotowania.

W przypadku wystapienia bledu kwotowania (w tym w odpowiedzi na wniosek Klienta) Spólka nie ponosi odpowiedzialnosci za zadne wynikajace stad bledy salda rachunku i zastrzega sobie prawo do wprowadzenia niezbednych poprawek lub korekt na odnosnym rachunku. Wszelkie spory wynikajace z takich bledów kwotowania beda rozstrzygane na podstawie godziwej wartosci rynkowej, okreslonej przez Spólke wedlug wlasnego uznania i w dobrej wierze, na danym rynku w chwili wystapienia bledu. Jesli obowiazujace ceny rynkowe róznia sie od cen prezentowanych przez Spólke na naszym ekranie, Spólka podejmie próbe, na zasadzie najlepszych staran, zawarcia Transakcji po cenach równych lub zblizonych do obowiazujacych cen rynkowych. Obowiazujace ceny rynkowe, o których mowa powyzej, beda cenami ostatecznie ujetymi na zestawieniach Klienta. Moze to, ale nie musi, niekorzystnie wplynac na zrealizowane i niezrealizowane zyski i straty Klienta.

21. Aktualizacje.

Spólka ma prawo do zmiany niniejszej Polityki wedlug wlasnego uznania i w czasie uznanym przez siebie za odpowiedni. W takim przypadku Spólka odpowiednio poinformuje o tym Klienta. Spólka dokonuje przegladu niniejszej Polityki co najmniej raz do roku. Polityka jest dostepna do wgladu dla klientów na ich wniosek, a takze na stronie internetowej Spólki.

Zapoznalem / Zapoznalismy sie z powyzszym ostrzezeniem o ryzyku oraz polityka i procedurami obrotu, zrozumialem / zrozumielismy ich tresc i akceptuje / akceptujemy je.