Blog

Artykuły o tematyce finansowej poświęcone najgorętszym tematom gospodarczym na rynku.

Termin „analiza fundamentalna” stosowany jest w odniesieniu do metody wyceny papieru wartościowego obejmującej próbę określenia jego wartości rzeczywistej. W tym celu analizuje się statystyki ekonomiczne i finansowe oraz inne wskaźniki jakościowe i ilościowe. Analitycy próbują uwzględnić wszystko, co wpływa lub może wpłynąć na wartość papieru wartościowego, w tym wskaźniki makroekonomiczne oraz wskaźniki specyficzne dla spółki.

Celem analizy fundamentalnej jest wyznaczenie wartości, którą inwestor może porównać z aktualną ceną papieru wartościowego. Wynikiem analizy jest określenie, czy aktualna cena papieru wartościowego jest zaniżona czy zawyżona i jakie są perspektywy na przyszłość. Dzięki temu inwestor może podjąć decyzję o kupnie lub sprzedaży papieru wartościowego (cena zaniżona = kupno, cena zawyżona = sprzedaż lub pozycja krótka). Analizę fundamentalną można także stosować do transakcji długoterminowych opartych na trendach długoterminowych. Umiejętność wykrywania i przewidywania długoterminowych trendów ekonomicznych, politycznych, geopolitycznych, demograficznych, technologicznych lub konsumpcyjnych może być niezwykle cenna dla cierpliwych inwestorów długoterminowych, którzy wybierają właściwe pary walutowe, akcje lub towary.

Wartość godziwa opiera się na szerokim zestawie założeń. Wszelkie zmiany założeń dotyczących wzrostu, inflacji, podaży/popytu lub mnożnika mogą istotnie wpłynąć na ostateczną wycenę.

Analitycy fundamentalni studiują i interpretują krajowe raporty statystyczne i wskaźniki ekonomiczne. Zmiany stóp procentowych, raporty o zatrudnieniu oraz najnowsze wskaźniki inflacji należą do kluczowych komponentów analizy fundamentalnej. Zwłaszcza inwestorzy na rynku forex powinni zwracać szczególną uwagę na wskaźniki ekonomiczne publikowane każdego dnia. Dane te mogą mieć bezpośrednie przełożenie na wartość danej waluty na rynku forex. Ze względu na istotny wpływ, jaki wskaźniki ekonomiczne mogą wywierać na kursy wymiany, zaleca się wcześniejsze sprawdzenie terminów publikacji określonych danych. Ponadto istnieje prawdopodobieństwo zwiększonej zmienności cen na rynkach walutowych w okresie przed publikacją i po publikacji ważnego wskaźnika.

Z tego względu powinieneś regularnie sprawdzać kalendarz wydarzeń gospodarczych.

Kluczowe punkty analizy fundamentalnej:

  • Stopy procentowe
  • Zatrudnienie
  • Wzrost gospodarczy i handel
  • Wydarzenia geopolityczne i katastrofy naturalne
  • Ceny towarów i akcji